Gu­i­de:

BT - - REJSER - Chri­sti­na Hil­strøm Rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

DAN­MARK

Når ly­sten til op­le­vel­ser i na­tu­ren mel­der sig, er det ik­ke nød­ven­digt at ven­de blik­ket mod hver­ken Ne­pal, Nor­ge el­ler New Ze­aland.

Den dan­ske na­tur er mu­lig­vis mil­de­re end i lan­de med hø­je bjer­ge og øde vid­der, men ik­ke af den grund min­dre in­ter­es­sant.

Sam­ti­dig er en stor del af den dan­ske na­tur be­vidst gea­ret til at gi­ve be­sø­gen­de en op­le­vel­se med f. eks. lej­r­plad­ser og mo­un­tain­bi­kespor.

Det er dog ik­ke al­tid, den dan­ske na­tur har mod­ta­get gæ­ster med åb­ne ar­me. Vej­en til den be­søgs­ven­li­ge na­tur har væ­ret en lang pro­ces.

» Ind­til om­kring år 1900 hav­de man stort set ik­ke ad­gang til at gå i den dan­ske na­tur, « for­tæl­ler for­st­fuld­mæg­tig Lars Ben­dix Poul­sen fra Na­tursty­rel­sen.

Ek­sem­pel­vis var det langt op igen­nem 1800- tal­let end ik­ke lov­ligt at gå ind i Dy­re­ha­ven i Klam­pen­borg nord for Kø­ben­havn. Men lang­somt be­gynd­te lov­giv­nin­gen – blandt an­det med den før­ste na­tur­fred­nings­lov fra 1917 – at til­la­de be­folk­nin­gen at kom­me ud i na­tu­ren.

» Fra 1985 be­gynd­te vi at sæt­te me­re fo­kus på, at der skul­le væ­re nog­le fle­re mu­lig­he­der end ba­re at gå en tur, « si­ger Lars Ben­dix Poul­sen.

Og si­den er det gå­et slag i slag med at ud­vi­de ad­gan­gen til na­tu- ren. Na­tur­le­ge­plad­ser­ne og hund­e­sko­ve­ne er ved at ha­ve 15- 20 år på ba­gen, mens mu­lig­he­der­ne for at over­nat­te i na­tu­ren kom til i 2004, in­spi­re­ret af den sven­ske al­le­mands­ret, hvor al­le har ret til at slå de­res telt op i na­tu­ren.

» I nog­le sko­ve må man ger­ne ba­re sæt­te sit telt op og over­nat­te, « for­kla­rer Lars Ben­dix Poul­sen om be­gre­bet » fri telt­ning « .

Mo­un­tain­bi­ke­ba­ner­ne kom til om­kring 2000, mens na­tu­ren lag­de jord til de før­ste bå­l­hu­se om­kring 2005- 2006.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.