Så er der li­ge det med pen­ge­ne

BT - - REJSER -

Køb af eu­ro i au­to­mat: 30 kr. Ik­ke kun­de: Køb/ salg af va­lu­ta ved kas­se: Ik­ke mu­ligt Køb af eu­ro i au­to­mat: 45 kr. NB: For al­le ban­ker gæl­der det, at er man i en kun­de­grup­pe med sær­li­ge fordele, er det gra­tis at hæ­ve eu­ro i ban­kens au­to­mat. NB: Vær op­mærk­som på, at hvis du bru­ger kre­dit­kort til at be­ta­le med i ud­lan­det, vil du of­te bli­ve stil­let over for val­get mel­lem at be­ta­le i eu­ro el­ler dan­ske kro­ner. Her skal du al­tid væl­ge eu­ro, for den vek­sel­kurs til dan­ske kro­ner, som ste­der­ne be­reg­ner pri­sen ud fra, er dår­li­ge­re end hos ban­ker­ne og kre­dit­kort­s­sel­ska­ber­ne.

Hvad er smar­test, når reg­nin­gen skal be­ta­les? At du har eu­ro med hjem­me­fra, el­ler at du be­ta­ler med kre­dit­kort på ste­det? Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.