Å egen hånd

BT - - REJSER -

man får som af­slut­ning på tu­ren, ik­ke er de dy­re vin­ta­gedrå­ber – dem har man til gen­gæld mu­lig­hed for at kø­be i den me­get ve­las­sor­te­re­de bu­tik, der hø­rer til vin­hu­set.

In­terak­tiv po­rtvin­skul­tur

Bag­eft er går vi lidt ned ad kaj­en til Po­r­to Cruz, der er en ny må­de at op­le­ve po­rtvin på. I en blan­ding af ( in­terak­tiv) ud­stil­ling, vin­s­mag­ning og restau­rant er idéen at præ­sen­te­re po­rtvin­skul­tu­ren på en an­der­le­des må­de.

Vi klik­ker os på skær­me frem til hvil­ken po­rtvin, der pas­ser til os, hvor­eft er vi går om­bord i po­rtu­gi­si­ske ta­pas på me­get højt ni­veau i det højloft ede ly­se lo­ka­le, der ud­gør den tren­dy restau­rant. Der er for­holds­vis ro­ligt – iføl­ge gu­i­den æn­drer dét sig se­ne­re på som­me­ren, når folk ind­ta­ger tag­ter­ras­sen til den spe­ci­el­le som­mer­ud­ga­ve af po­rtvin: hvid po­rtvin mi­k­set med to­nic.

Om eft er­mid­da­gen kryd­ser vi Dou­ro- fl oden og går en tur i cen­trum, in­den vi slut­ter da­gen af med et be­søg på DOP, hvis spe­ci­a­le er mo­der­ne for­tolk­nin­ger af det tra­di­tio­nel­le po­rtu­gi­si­ske køk­ken, dvs. for­holds­vis me­get fo­kus på fi sk, men kre­e­ret på må­der, så selv ik­ke- fi ske­fans er vil­de med det.

Vi over­nat­ter på Pa­la­cio do Freixo – et tid­li­ge­re pa­lads, som i dag er re­stau­re­ret fra kæl­der til kvist og så smukt et ek­sem­pel på ba­rok ar­ki­tek­tur, at det i 1910 blev ud­nævnt til så­kaldt Na­tio­nal Monu­ment. Ho­tel­let lig­ger li­ge ud til fl oden, så fra de fl este væ­rel­ser – og spa- af­de­lin­gen i kæl­de­ren – har man en frem­ra­gen­de ud­sigt til den bre­de fl od, der tid­li­ge­re var trans­port­vej­en for po­rtvi­nen in­de fra Dou­ro- da­len. Da­gens eta­pe: 120 km In­fo: Pous­a­das. pt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.