R det hal­ve

BT - - REJSER - LAS VE­GAS

1. De sto­re shows i Las Ve­gas ko­ster ( man­ge) pen­ge at kom­me ind til, men kan man nø­jes med min­dre og det of­te me­re spon­ta­ne, der fo­re­går på ga­den, er der mas­ser af gra­tis un­der­hold­ning i spil­le­by­en. 2. Ved Ho­tel Trea­su­re Island er der gra­tis shows med ud­gangs­punkt i et syn­ken­de piratskib. 3. Du skal na­tur­lig­vis og­så prø­ve de enar­me­de – og ta­ber du, er det en trøst, at drink­se­ne er gra­tis. 4. Hvis du tæn­ker lidt kre­a­tivt, kan du bli­ve frag­tet i li­mou­si­ne, uden at det ko­ster dig en kro­ne. Det in­vol­ve­rer dog en klub, hvor de kvin­de­li­ge an­sat­te klæ­der sig af til mu­sik. Men du be­hø­ver jo ik­ke at bli­ve. 5. Bel­lagio er med næ­sten 4.000 væ­rel­ser et af Las Ve­gas’ le­gen­da­ri­ske ho­tel­ler. For­an ho­tel­let lig­ger sø­en med det be­røm­te dan­sen­de spring­vand, som er gra­tis at op­le­ve. Og­så ho­tel­lets egen park er fin. 6. Du kan spi­se læk­ker mad for næ­sten in­gen pen­ge ved by­ens man­ge buf­fet­ter. Fo­to: Martin Jensen, Scan­pix og Flickr.

REJSEINFO

Trans­port:

Norwe­gi­an be­gyn­der fra novem­ber di­rek­te fl yv­nin­ger til Las Ve­gas fra kø­ben­havn til pri­ser fra 1.700 kr. hver vej. Bl. a. Bri­tish Airways og Virgin Air­li­nes fl yver med en mel­lem­lan­ding til pri­ser fra 4.100 kr. for en re­tur­bil­let.

De mest eft er­trag­te­de ho­tel­ler lig­ger langs Las Ve­gas Bou­le­vard, og­så kal­det » The Strip « . De tæl­ler blandt an­dre Bel­lagio, MGM Grand og Ca­es­ars Pa­la­ce. I lav­sæ­so­nen om som­me­ren kan væ­rel­ser fås fra 200 kr. per nat. End­nu bil­li­ge­re ho­tel­ler fi ndes i Down­town Las Ve­gas, hvor en del af by­ens æld­ste ca­si­no­er lig­ger om­kring Fre­e­mont Stre­et. Vær op­mærk­som på, at samt­li­ge ho­tel­ler på The Strip og fl ere an­dre opkræ­ver et så­kaldt Resort Fee på 15- 25 dol­lar per væ­rel­se per nat. Det­te ge­byr er oft e ik­ke in­klu­de­ret i den væ­rel­ses­pris, du fi nder på net­tet. Tjek det en­kel­te ho­tels hjem­mesi­de, in­den du be­stil­ler.

Las­ve­gas. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.