’ OB hav­de ik­ke st

Bas­hkim Kadrii ta­ler for før­ste gang si­den sin grim­me ska­de ud om de pro­ble­mer, han hav­de i OB, og hvor­for han har gemt sig væk fra off ent­lig­he­den si­den den an­den kors­bånds­ska­de på godt et år

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Det star­te­de så godt og må­ske bed­re end for­ven­tet. Bas­hkim Kadrii fi k i som­mer op­fyldt et stort øn­ske om at kom­me til FC Kø­ben­havn, og al­le­re­de to da­ge eft er skift et fra OB fi k han de­but på Stå­le Sol­bak­kens hold.

Her­eft er fulg­te kam­pe­ne på stri­be, og Bas­hkim Kadrii fi k med mål mod de se­ne­re Eu­ro­pa Le­ague- fi na­li­ster Dni­pro Dni­pro­pe­tro­vsk, ri­va­ler­ne Brønd­by og sin gam­le klub OB vist, at han vil­le bli­ve en stor ge­vinst for FC Kø­ben­havn.

Men så sker det. Eft er en land­skampspau­se spil­ler Bas­hkim Kadrii for re­ser­ver­ne mod FC Nord­s­jæl­land, og her ri­ver han for an­den gang på lidt over et år sit kors­bånd over i det ven­stre knæ.

Si­den har der væ­ret fuld­stæn­dig ra­di­o­tavs­hed fra den 23- åri­ge Nør­re­bro- dreng med de al­ban­ske for­æl­dre.

Ind­til nu, hvor BT eft er fl ere må­ne­ders for­søg mø­der en ve­l­o­p­lagt og smi­len­de Bas­hkim Kadrii på en café i Kø­ben­havn.

» Jeg har ik­ke øn­sket at kom­me i me­di­er­ne og har ba­re holdt mig for mig selv. Jeg er ik­ke så me­get ty­pen, der vil i me­di­er­ne. Jeg kan godt li­de at pas­se mig selv. Og når der sker så­dan­ne nog­le ting, kan jeg godt li­de at væ­re end­nu me­re in­de­luk­ket og ba­re træ­ne. Det pas­ser ba­re bed­re til min per­son­lig­hed at væ­re stil­le og ik­ke væ­re så me­get frem­me. Jeg vil ger­ne ba­re træ­ne hårdt og kom­me frem den vej igen­nem, « si­ger Bas­hkim Kadrii og til­fø­jer:

» Jeg hav­de li­ge få­et en god start i FC Kø­ben­havn og var ble­vet ta­get godt af. Og så kom­mer det her, så man nær­mest ry­ger ned i et hul. Jeg hav­de væ­ret igen­nem det før, og jeg vid­ste, at det fan­de­me er hårdt, det man går igen­nem. Det er lang tid, man skal væ­re ude. «

» Jeg tænk­te man­ge blan­de­de ting, da jeg fi k be­ske­den. Jeg hav­de selv­føl­ge­lig vre­de i mig, men jeg var hjem­me med mi­ne for­æl­dre, da jeg fi k mel­din­gen, så jeg kig­ge­de ba­re ind i væg­gen. Der var man­ge tom­me tan­ker. Det var ba­re mær­ke­ligt det he­le. Mær­ke­ligt og tomt. Det var no­get lort og et slag i ho­ve­d­et. Jeg hav­de prø­vet det før og vid­ste, hvad der skul­le til for at kom­me til­ba­ge igen. Men før jeg kun­ne det, hav­de jeg ba­re brug for no­get luft og at kom­me væk, så jeg tog på fe­rie og var lidt for mig selv. «

Fa­tal Vi­borg- kamp

For at for­stå de man­ge fru­stra­tio­ner, der løb gen­nem FCK- pro­fi len, skal vi til­ba­ge til au­gust 2013.

Godt og vel en halv ti­me er spil­let i Su­per­liga- kam­pen mod Vi­borg, og Bas­hkim Kadrii har al­drig væ­ret bed­re på det­te tids­punkt og al­le­re­de sco­ret to gan­ge i kam­pen.

Der­for bli­ver han talt til me­get stør­re desti­na­tio­ner end Oden­se, og en lands­holds­ud­ta­gel­se af Mor­ten Ol­sen da­gen eft er sy­nes blot at væ­re en forms­mag.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.