’’

BT - - SPORTEN -

Jeg har få­et en helt an­den genop­træ­ning her i FC Kø­ben­havn end i OB. Det har væ­ret me­get me­re pro­fes­sio­nelt, og der har væ­ret me­get me­re sty r på tin­ge­ne. Der har væ­ret bed­re folk in­de om­kring det

Men her går det galt. Bas­hkim Kadrii jag­ter et hat­tri­ck og bli­ver stuk­ket af sted mod Vi­borg- må­let, men eft er en lø­be­du­el med et par mod­stan­de­re læg­ger han sig ned på græs­set med sto­re smer­ter.

Kors­bån­det er re­vet over, og der ven­ter en ope­ra­tion og en lang genop­træ­ning for­u­de.

En genop­træ­ning i OB, som Bas­hkim Kadrii i dag er klar til at ta­le ud om. Den for­løb nem­lig slet ik­ke, som den skul­le, har han ind­set nu, hvor han gen­nem­går sam­me ska­des­for­løb i FC Kø­ben­havn.

» Jeg har få­et en helt an­den genop­træ­ning her i FC Kø­ben­havn end i OB. Det har væ­ret me­get me­re pro­fes­sio­nelt, og der har væ­ret me­get me­re styr på tin­ge­ne. Der har væ­ret bed­re folk in­de om­kring det. «

» Når jeg sam­men­lig­ner nu i for­hold til den­gang, er der en ek­strem for­skel. Ba­re de skridt, jeg har ta­get, og de øvel­ser, jeg la­ver, har væ­ret an­der­le­des. Der var ik­ke li­ge så me­get styr på det i OB, som der er den­ne gang. I FC Kø­ben­havn gik jeg i de fi re før­ste må­ne­der ude hos en spe­ci­a­list hver dag. Det gjor­de jeg ik­ke i OB. De men­te, at de hav­de styr på det og vil­le nok ger­ne spa­re lidt pen­ge dér, « si­ger Bas­hkim Kadrii om OB- le­del­sen med sport­s­di­rek­tør Jesper Han­sen i spid­sen.

» I be­gyn­del­sen af min genop­træ- ning hav­de jeg en del pro­ble­mer i OB, og dér fi k jeg ik­ke lov til at kom­me til en spe­ci­a­list el­ler an­dre ste­der hen af klub­ben, for­di de men­te, at der var styr på det, men det har de jo slet ik­ke haft , kan jeg se nu med den­ne ska­de, « si­ger Bas­hkim Kadrii, mens han uge­ne­ret går ned af en stor vin­del­trap­pe.

» I for­hold til mit stræk i knæ­et er det me­get bed­re nu, end da jeg blev ope­re­ret i OB. Den­gang kun­ne jeg ik­ke bø­je mit knæ, som jeg kan nu. I OB gik jeg på kryk­ker i må­ne­der, mens jeg her kun gik på kryk­ker i tre- fi re uger, « fort­sæt­ter Bas­hkim Kadrii.

Til kirurg i smug

Han for­tæl­ler her, at han un­der­vejs i sit ska­des­for­løb i OB- ti­den så sig nødsa­get til at hen­te hjælp ude­fra, så han i smug og uden klub­bens vi­den­de kon­tak­te­de en knæspe-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.