’’

BT - - SPORTEN -

Jeg si­ger ik­ke, at det er OBs skyld, at jeg er ble­vet ska­det igen, men da jeg hav­de stå­et lidt stil­le med min genop­træ­ning i OB, rin­ge­de jeg til Mat­hi­as Zanka, som jeg kend­te fra B93, og som hav­de den sam­me ska­de som mig. Jeg kun­ne hø­re på ham, at hans genop­træ­ning slet ik­ke var li­ge som min

ci­a­list, der an­be­fa­le­de end­nu et ind­greb.

» Jeg si­ger ik­ke, at det er OBs skyld, at jeg er ble­vet ska­det igen, men da jeg hav­de stå­et lidt stil­le med min genop­træ­ning i OB, rin­ge­de jeg til Mat­hi­as Zanka, som jeg kend­te fra B93, og som hav­de den sam­me ska­de som mig. Jeg kun­ne hø­re på ham, at hans genop­træ­ning slet ik­ke var li­ge som min, « si­ger Bas­hkim Kadrii og til­fø­jer:

» I star­ten tænk­te jeg, at der må­ske er for­skel på folk og tænk­te ik­ke nær­me­re over min sam­ta­le med Mat­hi­as Zanka. Men så rin­ge­de jeg til Jo­res Oko­re, som og­så var kors­bånds­ska­det, og han var ble­vet ope­re­ret to må­ne­der eft er mig, men var al­li­ge­vel nær­mest for­an mig i sin genop­træ­ning, og dér kun­ne jeg for­nem­me, at no­get var galt. Dér ta­ger jeg selv fat i tin­ge­ne og gør no­get, som OB ik­ke en­gang vid­ste, jeg gjor- de. Jeg tog ud til en eks­pert. Og han sag­de til mig, at det ik­ke var nor­malt at væ­re så langt til­ba­ge i genop­træ­nin­gen. «

» Så gen­nem ham blev jeg ope­re­ret igen. Der var ik­ke no­get galt med kors­bån­det, men jeg hav­de dan­net ar­væv, for­di jeg har få­et for­kert træ­ning. Som jeg ser det nu, ved jeg, at jeg fi k en for­kert træ­ning i OB, og jeg er me­get skuff et over den be­hand­ling, jeg fi k i OB. Helt klart. Selv­føl- ge­lig fi k jeg hjælp, men der var ik­ke styr på det, som der er nu. «

Til­ba­ge mod hø­je­ste ni­veau

Fle­re top­spil­le­re, som er ramt af en så al­vor­lig knæska­de, er ik­ke vendt til­ba­ge til for­dums styr­ke, men Bas­hkim Kadrii, der er i gang med kors­bånds­ska­de num­mer to i det sam­me knæ, er ik­ke i tvivl om, at han nok skal kom­me op på hø­je­ste ni­veau igen – selv om tan­ken om

» Det var lidt ind­vik­let, for­di jeg skul­le ope­re­res over to om­gan­ge. Det gør man ik­ke nor­malt, men det skul­le jeg, for­di det var an­den gang. De ka­na­ler, se­nen skal sid­de i, var åben­bart for sto­re, så de skul­le først luk­kes af no­get knog­le­væv, så jeg skul­le ven­te to en halv, tre må­ne­der på, at det gro­e­de fast, og så fi k jeg sat kors­bån­det ind. Nu fø­ler jeg fak­tisk, at det er omvendt, og jeg kom­mer til­ba­ge i en bed­re ud­ga­ve, for­di jeg har få­et en bed­re ope­ra­tion og har et bed­re stræk i knæ­et, end jeg hav­de eft er den før­ste ope­ra­tion. Der hav­de jeg pro­ble­mer, når jeg skul­le la­ve over­s­træk, men det har jeg ik­ke læn­ge­re « , si­ger Bas­hkim Kadrii, der i øje­blik­ket ar­bej­der hårdt i styr­ke­træ­nings­rum­met og er be­gyndt at lø­be­træ­ne.

» Det går rig­tig godt nu, og det er en lil­le smu­le for­an tids­pla­nen. Det er svært at si­ge præ­cis, hvor­når jeg er til­ba­ge, men må­ske li­ge eft er star­ten på næ­ste sæ­son. Det kom­mer an på, hvor­dan de næ­ste par uger og må­ned går. Jeg træ­ner ek­stremt me­get og føl­ger det, jeg får at vi­de – og lidt til. «

Og hvad sker der, hvis du får end­nu en kors­bånds­ska­de, når du kom­mer til­ba­ge?

» Jeg får ik­ke fl ere af de her ska­der. Det sker ik­ke. Så uhel­dig kan jeg ik­ke væ­re. Jeg næg­ter at tro på, at det kan ske igen. Og­så for­di det går så godt med genop­træ­nin­gen, som det gør. Det går nær­mest for­an pla­nen, så hvis det skul­le ske igen, så må det ske. «

Bas­hkim Kadrii har to gan­ge in­den for godt et år måt­tet dø­je med en kors­bånds­ska­de. Ef­ter den før­ste ska­de i OB op­søg­te han i smug en kirurg, for­di han men­te, at fyn­bo­er­ne ik­ke hjalp ham til­stræk­ke­ligt.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.