’ Bas­hkim brok­ke­de sig for me­get’

OB un­der­stre­ger, at klub­ben trods Bas­hkim Kadri­is knæpro­ble­mer gjor­de alt rig­tigt. Der var in­gen be­spa­rel­ser, ly­der det fra sport­s­di­rek­tø­ren

BT - - SPORTEN - UE­NIG­HED Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

OB de­ler slet ik­ke FC Kø­ben­havn­spil­le­ren Bas­hkim Kadri­is hold­ning til, at fyn­bo­er­ne ik­ke hav­de sty r på den kors­bånds­ska­de, han på­drog sig i au­gust 2013 og holdt ham ude af ba­nen i ni må­ne­der.

Bas­hkim Kadrii står i dag frem i BT og for­tæl­ler, at han ik­ke fi k den nød­ven­di­ge genop­træ­ning i sin gam­le klub, og at OB ik­ke vil­le la­de ham gå til en knæ­spe­ci­a­list, selv om han op­le­ve­de kom­pli­ka­tio­ner i det ope­re­re­de knæ og måt­te få fo­re­ta­get end­nu et ind­greb. Mu­lig­vis for­di OB vil­le spa­re pen­ge.

Men så­dan for­hol­der det sig ik­ke, me­ner OB- klublæ­ge gen­nem 40 år Chri­sten Vil­l­berg og OBs sport­s­di­rek­tør, Jesper Han­sen.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

OBs sport­s­di­rek­tør, Jesper Han­sen ( lil­le fo­to), kan ik­ke gen­ken­de Bas­hkim Kadri­is ud­læg­ning om, at fyn­bo­er­ne skul­le ha­ve hånd­te­ret den før­ste al­vor­li­ge knæska­de fra OB- ti­den upro­fes­sio­nelt. Fo­to: Claus Fi­sker og OB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.