’’

BT - - SPORTEN - Jesper Han­sen, OBs sport­s­di­rek­tør

Det er jo ik­ke så­dan, at ba­re for­di en spil­ler kvæk­ker et el­ler an­det, så hop­per og dan­ser al­le eft er hans pi­be

» De pro­ble­mer, han op­le­ve­de, har ik­ke no­get med genop­træ­nin­gen at gø­re. Der er ble­vet brugt de res­sour­cer, der skul­le bru­ges, og vi hav­de ik­ke no­gen be­vil­lings­mæs­si­ge pro­ble­mer. Det var ik­ke så­dan, at le­del­sen i OB stod og sag­de, at vi ik­ke kun­ne få pen­ge til at få ham genop­træ­net. Selv­føl­ge­lig ik­ke, « si­ger Chri­sten Vil­l­berg og til­fø­jer:

» Det vi­ser sig på et tids­punkt i genop­træ­nin­gen, at han dan­ner no­get ar­væv in­de i knæ­et, som gør, at hans be­væ­ge­lig­hed ik­ke er op­ti­mal til no­gen af si­der­ne, og der­for må Uff e Jør­gen­sen, som er en af Eu­ro­pas mest kend­te sport­skirur­ger, fj er­ne det. Det er selv­føl­ge­lig et uhel­digt for­løb for ham, at han får den­ne ar­dan­nel­se og må få fo­re­ta­get end­nu et ind­greb, men det er ik­ke no­get, man kan til­skri­ve an­det end na­tu­rens gang. «

» Han var me­get utå­l­mo­dig, for­di han hav­de en mang­len­de frem­gang, og så var han he­le ti­den i kon­takt med Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og an­dre, som og­så var kors­bånds­ska­det, og de­res for­løb var selv­føl­ge­lig an­der­le­des, og han blev fru­stre­ret over, at hans ik­ke li­ge gik i sam­me ha­stig­hed. Men det hav­de alt­så den år­sag, som hver­ken han el­ler an­dre kun­ne gø­res an­svar­lig for, « si­ger OBs klublæ­ge og bli­ver bak­ket op af sport­s­di­rek­tør Jesper Han­sen.

’ En utå­l­mo­dig mand’

» Det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, at han har en op­fat­tel­se af, at han er ble­vet dår­ligt be­hand­let, for det sy­nes jeg ab­so­lut ik­ke, at han er ble­vet. Han er jo en me­get utå­l­mo­dig mand, og for at si­ge det rent ud er det ik­ke al­tid, at han for­står sam­men­hæn­gen. Alt­så, man kan jo ik­ke ba­re sam­men­lig­ne en ska­de med en an­den. Læ­ger kan jo og­så ha­ve to for­skel­li­ge til­gan­ge til tin­ge­ne. Så det her ta­ger jeg ik­ke så tungt, « si­ger Jesper Han­sen, der ik­ke me­ner, at klub­ben har for­søgt at spa­re pen­ge.

» Jeg ved ik­ke, om han har op­søgt an­dre spe­ci­a­li­ster i smug. Så si­ger det ba­re no­get om, hvad han er for en gut. Det er klart, at vi har et se­tup, som gør, at vi er i stand til at genop­træ­ne ham, og når vi bå­de har haft knæ­spe­ci­a­li­sten Uff e Jør­gen­sen og vo­res egen læ­ge med he­le vej­en, så er det selv­føl­ge­lig, for­di vi har styr på tin­ge­ne. At han så blev utå­l­mo­dig, og de så gik med til, at han gjor­de no­get an­det, det må de selv­føl­ge­lig vur­de­re. Men vi be­ta­ler rig­tig man­ge pen­ge til vo­res spil­le­re hver må­ned, og vi hav­de selv­føl­ge­lig en in­ten­tion om, at Bas­hkim kom til­ba­ge så hur- tigt som mu­ligt, for han er en dyg­tig spil­ler. Men det er jo ik­ke så­dan, at ba­re for­di en spil­ler kvæk­ker et el­ler an­det, så hop­per og dan­ser al­le eft er hans pi­be. Bas­hkim brok­ke­de sig alt for me­get. «

» Nog­le gan­ge må man og­så vur­de­re eft er de eks­per­ter, der har med tin­ge­ne at gø­re. Vi bru­ger ik­ke pen­ge ba­re for at bru­ge pen­ge, for­di der er en spil­ler, som li­ge sy­nes, at han i en pe­ri­o­de li­ge hel­le­re vil bo i Kø­ben­havn og i en pe­ri­o­de gå i en an­den kli­nik, end vi har. Så­dan spil­ler kla­ve­ret jo ik­ke. «

Bas­hkim Kadrii er i øje­blik­ket i gang med end­nu en genop­træ­ning af det ven­stre knæ, eft er han i ok­to­ber fi k det kors­bånds­ska­det for an­den gang på godt et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.