Den helt rig­ti­ge fi na­le

BT - - SPORTEN - Fo­to: Bo Am­strup

NÅR SÆ­SO­NEN KUL­MI­NE­RER, og gul­det skal ud­de­les, vil vi ger­ne se de bed­ste hold og stør­ste stjer­ner i di­rek­te du­el mod hin­an­den. Og eft er en lang sæ­son med grundspil, slut­spil og se­mi­fi na­ler er det – hel­dig­vis – den si­tu­a­tion, vi står i, eft er KIF Kol­ding Kø­ben­havn og Skjern Hånd­bold brug­te we­e­ken­den på at spil­le sig i DM- fi na­ler­ne.

KIF har he­le sæ­so­nen væ­ret fa­vo­rit til at snup­pe gul­det, og jeg tror og­så, det en­der med, at de dan­ske me­stre for­sva­rer de­res ti­tel. Men hvis der fi ndes et dansk hold, som kan slå dem over to kam­pe, er det Skjern. Jeg har he­le sæ­so­nen ar­gu­men­te­ret for, at ve­stjy­der­ne er det ene­ste mand­skab, der har et top­ni­veau, som gør dem til en re­el trus­sel for KIF, og nu skal det bli­ve spæn­den­de at se, hvad Skjerns for­holds­vis smal­le trup har til­ba­ge i po­sen til fi na­ler­ne.

Apro­pos top­ni­veau var det ik­ke nød­ven­digt for Skjern at fi nde det frem, da de i går gæ­ste­de Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg ( BSV) og spil­le­de sig i fi na­len ved at få 21- 21, hvil­ket var ri­ge­ligt for Hen­rik Møl­l­gaard & co., som hav­de en sejr på 31- 25 at for­sva­re eft er den før­ste se­mi­fi - na­le. BSV hav­de sim­pelt­hen ik­ke til­stræk­ke­lig kva­li­tet, og de var al­drig i nær­he­den af at ska­be spæn­ding om det sam­le­de ud­fald.

Hjem­me­hol­det vir­ke­de ik­ke til at ha­ve den nød­ven­di­ge tro på, at de kun­ne snup­pe fi na­le­bil­let­ten, og de for­må­e­de hel­ler ik­ke rent taktisk at over­ra­ske Skjern - fak­tisk blev hol­dets af­magt vel me­get godt de­mon­stre­ret ved, at træ­ner Pe­ter Breds­dor­ff - Lar­sen blot gjor­de brug af to af si­ne tre ti­meout­mu­lig­he­der.

KIF ram­te be­stemt hel­ler ik­ke top­pen af de­res ska­la, da de på hjem­me­ba­ne blev fi na­le­klar trods et ne­der­lag på 25- 28 til Aal­borg eft er en skuff en­de og uin­spi­re­ret ind­sats. Eft er en sejr på seks mål i den før­ste se­mi­fi na­le var det ri­ge­ligt for KIF, og det kan for­kla­re, hvor­for de vir­ke­de til at mang­le de sid­ste pro­cen­ter på tæn­dings­ni­veau­et.

Jeg væl­ger i hvert fald at tro, at det var grun­den til KIFs lør­dagskva­ler, for de var helt an­der­le­des skar­pe i den før­ste kamp mod Aal­borg, hvor de vi­ste, hvor­for de an­ses for at væ­re guld­fa­vo­rit­ter. OG SÅ GLÆ­DER jeg mig el­lers til de to fi na­le­kam­pe, der ven­ter tors­dag og søn­dag. Lad mig hur­tigt ind­sky­de her, at jeg slet ik­ke for­står, hvor­for sæ­so­nens to vig­tig­ste kam­pe skal af­vik­les over så kort tid og spil­les sent om aft enen, men det er en de­bat, vi må ta­ge på et se­ne­re tids­punkt. Til­ba­ge til glæ­den ved ud­sig­ten til fi na­ler­ne mel­lem lan­dets to bed­ste hold.

På den ene si­de står KIF- mand­ska­bet, der er sat sam­men ud fra liga­ens su­verænt stør­ste bud­get. Med de man­ge stjer­ner – Bo Spel­ler­berg, Kasper Hvidt og Kim An­der­s­son for ba­re at næv­ne nog­le – der kan af­gø­re kam­pe­ne på egen hånd og har så man­ge fi na­ler på cv’et, at sæ­so­nen er slut, før vi får dem talt sam­men.

På den an­den si­de har vi et vel­fun­ge­ren­de Skjern- kol­lek­tiv, der er i en DM- fi na­le for før­ste gang si­den 2003. Med blandt an­dre Hen­rik Møl­l­gaard, Las­se Mik­kel­sen og Sø­ren Pe­der­sen som nog­le af de in­di­vi­du­a­li­ster, der har vist høj klas­se i de af­gø­ren­de kam­pe i for­å­ret. Et hold, der skuff ede stort i den før­ste halv­del af sæ­so­nen, men som har im­po­ne­ret eft er VM- pau­sen, hvor de har præ­ste­ret enormt sta­bilt og le­ve­ret fl ot­te re­sul­ta­ter – med po­kal­tit­len ved Fi­nal4- stæv­net i marts som høj­de­punk­tet. Og ved den lej­lig­hed slog de i øv­rigt net­op KIF i se­mi­fi na­len, så det er for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne, der har re­van­che til go­de.

Læg der­til, at det er to mand­ska­ber, som har tra­di­tion for at spil­le ek­stremt in­ten­se og tæt­te op­gør, hvor der bli­ver ud­delt man­ge bå­de lov­li­ge og ulov­li­ge tæsk. Med ud­sig­ten til en DM- ti­tel vil fy­sik­ken kom­me end­nu me­re i høj­sæ­det, og jeg tror fak­tisk godt, det kan en­de med at bli­ve en for­holds­vis ond af­fæ­re in­de på ba­nen. Så der ven­ter os på al­le må­der to sto­re fi na­le­brag – med de to helt rig­ti­ge del­ta­ge­re.

Thomas Klit­gaard ( tv.) og René Ras­mus­sen jub­ler. Skjern er klar til DM- fi­na­ler­ne mod KIF Kol­ding Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.