’ Jeg er stol

Lars Søn­der­gaard afl eve­rer Søn­derjy­ske som Su­per­liga- hold eft er uaf­gjort i dra­ma­tisk bund­kamp

BT - - SPORTEN - SU­PER­LIGA Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Det var en stors­mi­len­de Lars Søn­der­gaard, der mød­te pres­sen eft er Søn­derjy­ske med 1- 1 mod FC Vestsjæl­land hav­de ero­bret det ene po­int, der var kra­vet for, at hans trop­per und­går nedryk­ning og og­så i næ­ste sæ­son spil­ler i Su­per­liga­en.

» Det er en kæm­pe for­løs­ning. Jeg er bå­de stolt og glad over, at jeg før mit skift e til AaB kan afl eve­re hol­det i den bed­ste ræk­ke, « sag­de han og til­fø­je­de:

» Jeg har nu stå­et i spid­sen for Søn­derjy­ske i fi re sæ­so­ner. Hver gang har vi kla­ret frisag. Som jeg ser det, afl eve­rer jeg et hold ( til Jakob Mi­chel­sen, red.), der ik­ke kan ryk­ke ned. «

Lars Søn­der­gaard var dog ik­ke til­freds med sit holds spil­kva­li­tet.

» Vi le­ve­re­de en dår­lig ind­sats i før­ste halv­leg og kom­mer bag­ud. Men vi næg­te­de at gi­ve op og fi gh­te­de os fl ot til­ba­ge. Det er vel egent­lig me­get ken­de­teg­nen­de for os, at vi kla­rer uaf­gjort på et selv­mål, « sag­de Lars Søn­der­gaard.

Hvor­vidt ve­te­ra­nen Da­ni­el Jensen og­så spil­ler i Søn­derjy­ske eft er som­mer­fe­ri­en er dog tvivl­s­omt.

Li­ge­som blandt an­dre Tom­my Be­ch­mann, Hen­rik Han­sen og Mar­vin Pourie ud­lø­ber midt­ba­ne­spil­le­rens kon­trakt med ud­gan­gen af ju­ni må­ned.

» Nu ta­ger vi en snak med Da­ni­el, og så må vi se, hvad det en­der med, « sag­de Søn­derjy­skes sport­s­chef Hans Hen­rik Hay­sen, der reg­ner med at for­stær­ke Søn­derjy­skes trup for­ud næ­ste sæ­son.

Klar til en sæ­son me­re

Da­ni­el Jensen kan dog sag­tens se sig selv om Søn­derjy­ske- spil­ler mindst en sæ­son me­re.

» For mit ved­kom­men­de har kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne ik­ke hast­værk. Jeg har tid til at ven­te på, hvad Søn­derjy- skes le­del­se be­slut­ter sig for. Men selv­om jeg eft er­hån­den er ble­vet 35 år, og i den­ne sæ­son har haft pro­ble­mer med min ene hæl, el­sker jeg sta­dig at træ­ne og spil­le kamp. Nu er vi klar til en sæ­son me­re i Su­per­liga­en. Her vil jeg alt­så rig­tig ger­ne væ­re med igen, « sag­de Da­ni­el Jensen.

I FC Vestsjæl­land- lej­ren hang man til gen­gæld med ho­ve­d­et.

» Vi spil­les Søn­derjy­ske ud af ba­nen i før­ste halv­leg. Al­li­ge­vel får de uaf­gjort på Boz­gas selv­mål. Det er ær­ger­ligt. Men Søn­derjy­ske er alt­så dyg­ti­ge til at spil­le pri­mi­tivt, « sag­de Den­nis Sø­ren­sen, der brag­te FC Vestsjæl­land for­an i før­ste halv­leg.

» Desvær­re kan vi ik­ke selv af­gø­re tin­ge­ne nu. Jeg tror på, at vi kan få seks po­int i sæ­so­nens sid­ste to kam­pe. Men spørgs­må­let er om Es­b­jerg dum­mer sig, « sag­de Den­nis Sø­ren­sen.

MAN­DAG 25. MAJ 2015

Pi­er­re Kan­strup og Bal­dur

Si­gurds­son jub­ler ef­ter slut­fløjtet. Søn­derjy­ske er klar til end­nu en sæ­son i Su­per­li

ga­en. Fo­to; Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.