FCV- di­rek­tør: Plan B er klar

BT - - SPORTEN - FREM­TID Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Det uaf­gjor­te re­sul­tat mod Søn­derjy­ske be­ty der, at FC Vestsjæl­land ryk­ker ud af Su­per­liga­en, hvis Es­b­jerg i mor­gen aft en i Aal­borg be­sej­rer AaB. Men en­der det så­dan, er pla­nen iføl­ge klub­di­rek­tør Gert Han­sen klar.

» Så skal vi hur­tigst mu­ligt til­ba­ge i Su­per­liga­en. Al­ler­helst al­le­re­de eft er næ­ste sæ­son, « si­ger han og til­fø­jer:

» Li­ge nu ar­bej­der vi med bå­de en plan A og plan B. Na­tur­lig­vis vil vi helst ud­fø­re den før­ste. For den om­hand­ler en fort­sat til­væ­rel­se i Su­per­liga­en. Men en­der det med, at den an­den skal ta­ges i brug i 1. di­vi­sion, skal vi nok kla­re os helskin­det gen­nem den og­så. «

Stor for­skel

Gert Han­sen læg­ger dog ik­ke skjul på, at der øko­no­misk er stor for­skel på at spil­le i Su-

KAM­PEN PÅ SPID­SEN per­liga­en og dansk fod­bolds næst­bed­ste ræk­ke.

» I 1. di­vi­sion er tv- pen­ge­ne små. Jeg øn­sker ik­ke at op­ly­se det kon­kre­te be­løb på, hvor me­get en nedryk­ning vil ko­ste for os. Men der er ta­le om nog­le mil­li­o­ner kro­ner, « si­ger han.

Gen­for­hand­lin­ger

De se­ne­ste år har man i FC Vestsjæl­land haft spil­ler­ne på kort­tids­kon­trak­ter.

» Cir­ka halv­de­len af de kon­trak­ter, vi har med vo­res 24 første­holds­spil­le­re, skal gen­for­hand­les i som­mer­pau­sen. Men jeg tør godt ga­ran­te­re, at vo­res prof- trup i næ­ste sæ­son kom­mer til at be­stå af 22- 24 spil­le­re, « si­ger Gert Han­sen.

På træ­ner­po­sten har man Mi­cha­el Han­sen på kon­trakt frem til som­me­ren 2016.

» Jeg for­ven­ter ik­ke, at der bli­ver la­vet om på det. Eft er et re­sul­tat­mæs­sigt skidt eft er­år har han spe­ci­elt de se­ne­ste må­ne­der vist, at han har ev­ner­ne til at få et fod­bold­hold til bå­de at spil­le god fod­bold og få po­int på kon­to­en, « si­ger Gert Han­sen.

KUN­NE MAN BE­DE OM ME­RE SPÆN­DING?

FC Vestsjæl­land- spil­ler­ne ærg­rer sig ef­ter Je­an- Clau­de Boz­gas uhel­di­ge selv­mål. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.