KLAR TIL AT GÅ

Ste­ven Ger­rard spil­le­de sin sid­ste kamp for Li­ver­pool – men en ræd­der­lig præ­sta­tion fra hol­det kan be­ty de, at ma­na­ger Bren­dan Rod­gers og­så må si­ge far­vel

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters

PRE­MI­ER LE­AGUE og de­ci­de­re­de pin­li­ge ind­sats på ba­nen.

Li­ge­som i sid­ste uges far­velkamp på An­fi eld mod Crystal Pa­la­ce var mod­stan­der­hol­det, Sto­ke, nem­lig fuld­stæn­dig ube­rørt af hi­sto­ri­ens vin­ge­sus. Li­ver­pool og Ste­ven Ger­rard fi k in­tet foræ­ret – alt­så ik­ke ud­over en hi­sto­risk lus­sing på 6- 1. Re­sul­ta­tet er hol­dets stør­ste ne­der­lag i Pre­mi­er Le­ague no­gen­sin­de.

Pin­ligt

Eft er kam­pen be­kendt­gjor­de ma­na­ger Bren­dan Rod­gers, at han er klar til at ta­ge sit tøj og gå.

» Det var pin­ligt, og hvis ejer­ne vil ha­ve mig til at rej­se, gør jeg det, « sag­de han til fl ere en­gel­ske me­di­er og fandt sam­ti­dig, at præ­sta­tio­nen var langt un­der ni­veau.

» Vi la­ve­de for man­ge de­fen­si­ve og in­di­vi­du­el­le fejl. Vi tab­te for let og var ik­ke kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge nok. Vi var me­get, me­get dår­li­ge i før­ste halv­leg. «

Og Sto­ke skul­le fak­tisk ba­re bru­ge 45 mi­nut­ter på at øde­læg­ge Ger­rards sto­re dag. Eft er 22 mi­nut­ter gjor­de Ma­me Biram Diouf det til 1- 0. Fi­re mi­nut­ter se­ne­re gjor­de den tid­li­ge­re Mol­de- spil­ler det og­så til 2- 0, og igen fi re mi­nut­ter se­ne­re kom Jo­nat­han Wal­ters på tav­len. Det sam­me gjor­de Char­lie Adam fi re mi­nut­ter før pau­sen, og i før­ste halv­legs sid­ste mi­nut­ter ful­dend­te Ste­ven N’Zon­zi yd­my­gel­sen. 5- 0 kun­ne Li­ver­pool- spil­ler­ne – dem der alt­så tur­de kig­ge op – skim­te på må­l­tav­len, da de krøb ud i om­klæd­nings­rum­met.

På må­l­tav­len

Om Sto­ke- spil­ler­ne al­li­ge­vel fi k med­li­den­hed med Ste­ven Ger­rard skal væ­re us­agt, men 20 mi­nut­ter før tid kom Li­ver­pools an­fø­rer i hvert fald på må­l­tav­len. Men så var det og­så slut med ga­ver­ne. Fi­re mi­nut­ter før tid gjor­de en an­den ve­te­ran, Pe­ter Crouch, det on­de ved gæ­ster­ne, da han score­de mod sin gam­le klub til 6- 1, og der­med skrev Ste­ven Ger- rard sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne end­nu en­gang – den­ne gang alt­så som del­ta­ger i et hi­sto­risk stort ne­der­lag.

Får Bren­dan Rod­gers lov til at bli­ve, er han klar over, at der ven­ter en lang som­mer. En rig­tig lang én, end­da.

» Det er al­tid nød­ven­digt at ar­bej­de hårdt om som­me­ren, og det her re­sul­tat un­der­stre­ger det fak­tum. Vi er be­vid­ste om det ar­bej­de, der lig­ger for­u­de – og vi skal bli­ve me­get bed­re, end vi har væ­ret de sid­ste seks til ot­te uger. Vi vil ar­bej­de ut­ræt­te­ligt for at bli­ve bed­re i næ­ste sæ­son, « sag­de han.

Mens Ste­ven Ger­rard sag­de far­vel til Pre­mi­er Le­ague, sag­de en dan­sker god­dag. I Chel­seas 3- 1- sejr over Sun­der­land fi k 19- åri­ge An­dreas Christensen sin de­but i den bed­ste en­gel­ske ræk­ke. Chel­sea hav­de for­længst sik­ret sig mester­ska­bet og be­nyt­te­de alt­så kam­pen til at la­de ung­dom­men kom­me til fa­det. Den dan­ske for­svars­spil­ler fi k de sid­ste 12 mi­nut­ter af kam­pen.

Det var nok ik­ke den af­skedskamp for Li­ver­pool, som Ste­ven Ger­rard ( nr. to fra høj­re) hav­de reg­net med. På det lil­le bil­le­de ses ma­na­ger Bren­dan Rod­gers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.