Me­re end en kamp

BT - - SPORTEN - Et sandt fest­fyr­vær­ke­ri i fl ot fod­bold.

HADETS KAMP

Jep­pe Hel­kov ’ Me­get me­re end en kamp’. Så­dan ly­der pa­ro­len om det ita­li­en­ske ho­ved­stads­op­gør mel­lem SS La­zio og AS Ro­ma. Og i aft en er der bog­stav­ligt talt me­re på spil end det evigt ul­men­de had, når klub­ber­ne mø­des i den 176. ud­ga­ve af ’ Der­by del­la Ca­pi­ta­le’.

Ik­ke si­den sæ­so­nen 20002001 har de to klub­ber lig­get så tæt i top­pen af ta­bel­len. Den­gang vandt Ro­ma mester­ska­bet, mens La­zio snup­pe­de bron­zen. Så­dan kom­mer det helt sik­kert ik­ke til at gå i år. Ju­ven­tus har for længst vun­det me­ster- ska­bet. I ste­det kan re­sul­ta­tet af kam­pen vi­se sig at bli­ve for­skel­len på Cham­pions Le­ague- del­ta­gel­se i næ­ste sæ­son el­ler ej.

Ro­ma har i øje­blik­ket ét søl­le Ét af de mest om­dis­ku­te­re­de der­by­er. La­zio- søn­nen Pa­o­lo Di Ca­nio score­de en en­kelt gang og fejre­de sej­ren med en fa­sci­stisk hil­sen op mod hol­dets mest ra­bi­a­te fans. po­int ned til La­zio på tred­je­plad­sen. Mens num­mer to er di­rek­te kva­li­fi ce­ret til eu­ro­pæ­isk klub­fod­bolds forjæt­te­de land, skal tre­e­ren ud i en svær kva­li­fi ka­tion.

Må­ske li­ge så vig­tigt for ’ hjem­me­hol­det’ La­zio har de i lo­ka­l­op­gø­ret mu­lig­hed for at hæv­ne Fran­cesco Tot­ti hå­nen­de ju­bels­ce­ner fra sid­ste lo­ka­l­op­gør i ja­nu­ar. Den­gang lå La­zio med en 2- 0- fø­ring til at ta­ge en sik­ker sejr. Men så tog ’ Kon­gen af Rom’ over.

Først gjor­de Tot­ti det til 1- 2 – og da han med sin an­den scor­ing brag­te ba­lan­ce i regn­ska­bet skul­le det selv­føl­ge­lig fejres på helt spe­ci­el manér.

Off en­siv­spil­le­ren løb ned til Ro­ma- fan­se­ne, vend­te sig rundt og put­te­de en tom­mel i vej­ret, og så blev en mo­bil­te­le­fon el­lers he­vet frem, så si­tu­a­tio­nen kun­ne fore­vi­ges – til ty­de­lig fru­stra-

Ro­ma- sej­re tion hos La­zio- til­hæn­ger­ne – med en sel­fi e. Den slags gør man ik­ke ustraff et.

Men selv­om mo­ti­va­tio­nen med ga­ran­ti er i top hos beg­ge hold, har La­zio al­li­ge­vel få­et en langt fra op­ti­mal op­takt. Ons­dags tab­te de ly­se­blå po­kal­fi na­len eft er for­læn­get spil­le­tid til Ju­ven­tus – og selv om det ita­li­en­ske fod­bold­for­bund har ryk­ket da­gens kamp fra søn­dag til man­dag for at gi­ve La­zi­os spil­le­re ek­stra hvi­le, sen­der La­zio- træ­ner Ste­fa­no Pi­o­lo nok 11 sæt tun­ge ben på ba­nen. Eft er fi na­le­ne­der­la­get gjor­de Pi­o­lo el­lers alt, hvad han k u n n e f o r

Uaf­gjor­te at opild­ne sit mand­skab.

» Fi­na­ler er til for at bli­ve vun­det, og det smer­ter at ta­be én. Vo­res even­tyr i po­kal­tur­ne­rin­gen er slut, men vi le­ver sta­dig i Se­rie A. Jeg har bedt mi­ne spil­le­re om at ven­de tan­ker­ne mod Ro­ma­kam­pen. Vi fortje­ner at spil­le Cham­pions Le­ague, men vi må be­vi­se det på ba­nen, « sag­de han. Kam­pen er de to klub­bers næst­sid­ste run­de i

Se­rie A, og .

La­zio- sej­re

Fo­to: AFP

jhe@ spor­ten. dk * Inkl. cup- kam­pe og uof­fi­ci­el­le kam­pe

Kam­pen var ik­ke ale­ne præ­get af spæn­ding og nervø­si­tet. Tot­ti score­de og­så sit før­ste der­by- mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.