CON­TA­DOR BED FR

Al­ber­to Con­ta­dor blev sat un­der mas­sivt pres af Asta­na på gårs­da­gens bjer­ge­ta­pe, men han tog al­li­ge­vel tid på kon­kur­ren­ten Aru

BT - - SPORTEN - GIRO D’ITA­LIA Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Team Tin­koff - Saxos Al­ber­to Con­ta­dor satt­te lør­dag kon­kur­ren­ter­ne på plads i en­kelt­star­ten i Giro d’Ita­lia, hvor han over­tog før­ste­plad­sen med et for­spring på to mi­nut­ter og 28 se­kun­der ned til ho­ve­d­ud­for­dre­ren Fa­bio Aru fra Asta­na.

I går gik det så løs i bjer­ge­ne, hvor Al­ber­to Con­ta­dors kon­kur­ren­ter skul­le for­sø­ge at læg­ge pres på spa­ni­e­ren. Og Aru hav­de talstærk og skræm­men­de op­bak­ning fra fem hjæl­pe­ryt­te­re, mens Con­ta­dor sad ale­ne kun støt­tet en del af vej­en af Mi­cha­el Ro­gers på 15. eta­pes stej­le stig­nin­ger for­delt på 165 ki­lo­me­ter. Ro­gers faldt si­den­hen fra.

Et si­gen­de bil­le­de på kon­kur­ren­cen og ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Con­ta­dor og Aru ud­pens­le­de sig 15 ki­lo­me­ter før mål, da Tin­koff - Saxo­kap­ta­j­nen ud­for­dre­de ri­va­len til at sprin­te med om bonus­se­kun­der. Aru gad ik­ke, og så snup­pe­de Con­ta­dor to ek­stra se­kun­der.

Un­der­vejs hav­de et ud­brud held med at stik­ke af sted fra fel­tet, men blev dog ind­hen­tet in­den eta­pens sid­ste og af­gø­ren­de stig­ning. Hu­bert Dupont fra AG2R holdt stand i længst tid, in­den han blev slugt af fa­vo­rit­grup­pen ført an af Con­ta­dor og Aru.

Op ad lø­bets sid­ste stig­ning faldt ryt­ter­ne fra på stri­be, mens Asta­na, Aru og Con­ta­dor blev sid­den­de køligt i front. Af­ven­ten­de på, hvem der tur­de åb­ne først.

Det gjor­de Asta­na, men Con­ta­dor vi­ste fan­ta­stisk styr­ke på kon­tra­en og sad kli­stret til Asta­na som en spansk myg i siest­a­so­len. Aru var i pro­ble­mer fl ere gan­ge un­der an­gre­be­ne, hvor han ik­ke kun­ne sid­de med.

Og i ste­det var det Arus span­ske hold­kam­me­rat Mi­kel Lan­da, der kør­te fra bå­de Con­ta­dor og Aru og tog eta­pe­sej­ren.

Der re­ste­rer end­nu seks eta­per af lø­bet, der slut­ter på søn­dag. Tre af de re­ste­ren­de eta­per fo­re­går i bjer­ge­ne, hvor der igen kan læg­ges pres på Con­ta­dor fra for­føl­ger­ne. Aru og Asta­na vil uden tvivl for­sø­ge at pres­se yder­li­ge­re på i lø­bet af de kom­men­de eta­per, men først skal der pu­stes ud på hvi­le­da­gen i dag. Al­ber­to Con­ta­dor blev pres

set af Fa­bio Aru og Asta­na un­der­vejs, men i sid­ste en­de tog han yder­li­ge­re se­kun­der på sin nær­me­ste kon­kur­rent i Giro d’Ita­lia. Fo­to: AFP

MAN­DAG 25. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.