Fe­de­rer sur eft er French Open- sejr

BT - - SPORTEN -

SIK­KER­HED

Ni­els O. Hans en

Ro­ger F ede­rer er klar t il an­den r un­de i French Open e ft er sejr over co­lom bi­a­ne­ren A lejan­dro Fal­la med 6 - 3, 6- 3, 6- 4 i f ør­ste r un­de, me n det var noge t a nde t, h a n tal te om eft er sej­ren . Eft er k am­pen kom en d reng uau­to­ris eret p å b a nen fo r at ta­ge en s åkaldt s el­fie me d s ig selv o g d en s chweizi­ske v er­dens­stjer­ne, og det hu­e­de i kke Ro­ger Fe­de­rer, fo rd i han men­te, det va r t egn p å m ang­le nde s i kker­hed for spil­ler­ne .

» Je g e r ove rho­ve­det i kk e g l ad for det . Det ske te og­så i g år t i l t ræn ing. De t va r ba re en dreng, men så kom der tre bør n me­re, « sag­de Ro­ger Fed erer e ft er kam­pen iføl­ge Sports Il­lu­stra­ted.

» I d ag s ke­te d et s å p å C en­tre Court, hvor man reg­ner med, at der ik ke e r no gen s om he lst , d er k an kom­me i nd. D ren­gen g ik b are i nd på ba­nen, og in­gen gjor­de no­get ved d et, « s agd e Ro­ger Fe­de­rer.

Vil ha­ve ar­bejds­ro

Sandt e r d et, at d er g i k e t s tyk­ke t id, før sik­ker­heds­vag­ter­ne tog aff ær e og før t e dren­gen ud af Ro­land Ga rros .

» Jeg t a ler nor malt k un på veg ne a f mig selv, men her tror jeg godt, at jeg k an s ige , at je g t aler på veg­ne a f a lle spil ler­ne. Nå r v i s pil ler t en­nis, p as­ser v i vo­re s a rbej­de. Og når v i e r på ar­bej­de, vil vi ger­ne fø­le os sik­re. Så selv­føl­ge­lig e r jeg ik­ke gl ad for episo­den. Nu ske­te der i kke no­get, og det e r jeg nat ur­lig­vis let­tet over. Men det var i kke nog en rar sit uat ion at stå i , « sag­de Ro­ger Fe­de­rer.

Ro­ger Fe­de­rer vandt French Open i 2 0 09, o g d en­ga ng va r d er o gså e n fan, der kom ind på ba­ne n for at gi­ve ham e n h at p å , o g i fi na­len i 2 013 me llem s pa ni­er ne R afa­el Nad a l o g David Fer­rer kom en akt ivist på ba­nen i fi na­len med en tændt fa kkel.

French O pens t ur­ne­rings­di­rek­tør, Gi lbert Ysern, kom i føl­ge Ro­ger Fe­de­rer hur­tigt he n t il s chweize­ren eft er gårs­da­gens kamp.

» Gil­bert Y sern h ar a lle­re­de b ek la­get o ve r fo r m i g. Je g h ar fo rt alt ham, h vad der e ft er m in me n ing bør ske. Jeg har ogs å fort alt ham om e piso­den v ed t r æning en i g år, s om han ik­ke kend­te til. Jeg er sik­ker på, at d er bl iver t aget h ånd om d et n u . Men d et g ælder i k ke b a re fo r å r ets French O pen. D et g ælder fo r a ll e t ur ne­rin­ge r i f rem­ti­den. V i s pi lle­re vil fø­le os sik­re, når vi spil­le r, « s ag­de Ro­ge r Fe­de­rer.

piquet@ spor ten. dk

En dreng vil ta­ge en sel­fie sam­men med Ro­ger Fe­de­rer ef­ter gårs­da­gens kamp ved French Open. Fe­de­rer var util­freds, for­di han så det som et tegn på mang­len­de sik­ker­hed, at dren­gen kun­ne kom­me ind på ba­nen.

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.