Kan Ha­milt­on kla­re pres­set?

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters

EN KÆM­PE PIT- FEJL fra Mer­ce­des har bragt ny spæn­ding ind i For­mel 1- VM. Ved at kal­de Lewis Ha­milt­on ind til fri­ske dæk un­der sa­fe­ty car- pe­ri­o­den sidst i Mo­na­cos Grand Prix, ko­ste­de team­le­del­sen eng­læn­de­ren en sten­sik­ker sejr i fyr­sten­døm­met.

Den an­den Mer­ce­des- kø­rer, Ni­co Ros­berg, vandt på grund af Ha­milt­ons unød­ven­di­ge pit­stop lø­bet og lig­ger nu kun 10 po­int eft er eng­læn­de­ren i den sam­le­de stil­ling. Det var Ros­bergs an­den sejr i træk – han ban­ke­de re­elt Ha­milt­on i Spa­ni­en for 14 da­ge si­den, og han fi k sej­ren i Mo­na­co ser­ve­ret på et sølv­fad. SPØRGS­MÅ­LET ER NU, hvor­dan de to ne­der­lag vil på­vir­ke Lewis Ha­milt­on. Eng­læn­de­ren har jo al­tid væ­ret en ’ hu­mør- kø­rer’. Når det gik godt uden for ba­nen, var han ver­dens bed­ste ra­cer­kø­rer. Når der var knas i pri­va­ten – med kæ­re­sten Ni­co­le Scherzin­ger, di­ver­se ma­na­ge­re el­ler far Ant­ho­ny – blev pro­ble­mer­ne ta­get med bag rat­tet.

Der­for blev jeg ær­ligt talt uro­lig for Ha­milt­ons 2015- sæ­son for 14 da­ge si­den i Spa­ni­en. Han hav­de – eft er de­fi ni­tivt at ha­ve af­slut­tet on/ off - for­hol­det med Ni­co­le – kørt for­ry­gen­de i årets før­ste fi re løb og to­talt sat team­kam­me­rat Ni­co Ros­berg i skyg­gen.

Det vir­ke­de sim­pelt­hen, som om der var kom­met ro på bags­mæk­ken, og at han af sam­me grund var ble­vet en bed­re ra­cer­kø­rer end no­gen­sin­de.

Men i den tre ugers pau­se mel­lem lø­be­ne i Ba­hrain og Spa­ni­en hav­de Ha­milt­on væ­ret en tur i USA, hvor han an­gi­ve­ligt – igen, igen – hav­de mød­tes med Ni­co­le. El­ler ( hvis man tror på en­gel­ske slad­der­bla­de) væ­ret på da­te med Ni­co­les kol­le­ga Ri­han­na. SAM­TI­DIG HAR HA­MILT­ON brudt med sit ma­na­ge­ment, og han har selv i må­neds­vis for­søgt at for­hand­le en ny kon­trakt på plads med Mer­ce­des. Jeg tror, at USA- tu­ren ( uan­set hvil­ken pop- sild den in­klu­de­re­de) og den usik­re kon­trakt- si­tu­a­tion var med­vir­ken­de år­sa­ger til, at Ha­milt­on i Spa­ni­en for før­ste gang i 2015 blev sat i skyg­gen af Ros­berg.

Jeg tror i hvert fald ik­ke på, at ty­ske­ren i de tre ugers pau­se op til Spa­ni­ens Grand Prix plud­se­lig ’ fandt’ det hal­ve se­kund pr. om­gang, han sav­ne­de i sæ­so­nens før­ste løb – det er langt me­re sand- syn­ligt, at Ha­milt­on hav­de ’ tabt’ det hal­ve se­kund.

Så kom vi her til Mo­na­co. We­e­ken­den be­gynd­te med, at Ha­milt­on un­der­skrev en ny tr­årig mul­ti­mil­li­on- kon­trakt med Mer­ce­des. Her­eft er do­mi­ne­re­de han træ­ning og løb, og det vir­ke­de, som om hans 2015- sæ­son igen var på sta­bil kurs. I hvert fald ind­til Mer­ce­des- le­del­sen med et gi­gan­tisk fejl­s­køn kald­te ham i pit og ko­ste­de ham sej­ren. 2015- SÆ­SO­NEN HAR UD­VIK­LET sig til en rut­sje­ba­ne med utal­li­ge opog ned­t­u­re for Lewis Ha­milt­on, og jeg er spændt på, hvor­dan han re­a­ge­rer på det smerte­li­ge ne­der­lag i Mo­na­co. Hans ud­ta­lel­ser og kro­p­s­sprog i ti­mer­ne eft er lø­bet i Mo­na­co ose­de – gan­ske for­stå­e­ligt – ik­ke af det men­tale over­skud, der præ­ge­de ham i star­ten af sæ­so­nen.

I al­le til­fæl­de bli­ver For­mel 1- VM 2015 me­re spæn­den­de, end vi tro­e­de for ba­re 14 da­ge si­den.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Lewis Ha­milt­ons at­ti­tu­de var ik­ke til at mis­for­stå, ef­ter at han måt­te nø­jes med tred­je­plad­sen i Mo­na­cos Grand Prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.