Ita­li­en vandt Eu­ro­vi­sion

BT - - DEBAT - EU­RO­VI­SION Fol­ke­tings­kan­di­dat ( R) SKAT By­rå­ds­med­lem og Ft.- kan­di­dat ( DF)

Cas­per Karup He­de­gaard

I we­e­ken­den blev der afh oldt Eu­ro­vi­sion fi na­le, hvor Sve­ri­ge end­te med at hi­ve sej­ret hjem. Til­lyk­ke med det. El­ler nær­me­re, til­lyk­ke med sej­ren blandt de så­kald­te fa­gjury­er. I mi­ne øj­ne var det dog Ita­li­en, der vandt. Hvis man ude­luk­ken­de kig­ger på, hvor­dan den eu­ro­pæ­i­ske be­folk­ning stem­te, så var Ita­li­en den helt sto­re vin­der af årets sang­kon­kur­ren­ce. Sve­ri­ge kom fak­tisk kun ind som num­mer 3, eft er­fulgt af Rusland.

Kan no­gen for­tæl­le mig ri­me­lig­he­den i, at f. eks. jury­med­lem Sø­ren Pop­pe, der i dag ar­bej­der som mas­sør, er bed­re kva­li­fi ce­ret til at væl­ge en sang på Dan­marks veg­ne end den dan­ske be­folk­ning? Jeg kan ik­ke se det.

Vo­res de­mo­kra­ti skal gen­nem­sy­re al­le in­stan­ser i sam­fun­det – og­så Eu­ro­vi­sion. Det er på ti­de, at vi gi­ver an­sva­ret til­ba­ge til eu­ro­pæ­er­ne.

Mor­ten Drey­er

Ik­ke en dag uden en ny møgsag. Med sin vi- ale­ne- vi­de- grund­hold­ning er Skat ble­vet en yng­le­plads for skandaler, som tru­er rets­sik­ker­he­den. Skat er ble­vet en bør­ne­ha­ve for min­dre­åri­ge par­ti­med­lem­mer uden er­hvervs- el­ler liv­ser­fa­ring. De aner ik­ke, hvad til­væ­rel­sen er uden for ku­vø­se­til­væ­rel­sen på SU.

Og det bli­ver ik­ke bed­re af, at Thor­ning har ud­skift et den ene udu­e­li­ge mi­ni­ster eft er den an­den. Fem mi­ni­stre på tre år og seks må­ne­der. De har næp­pe kun­net læ­re at fi nde hen til mi­ni­ste­ri­ets toilet.

Den se­ne­ste fejl er der­til i strid med grund­loven, som i pa­ra­graf 43 klart un­der­stre­ger: ’ In­gen skat kan på­læg­ges, for­an­dres el­ler op­hæ­ves uden ved lov.’

Skat blæ­ser på grund­loven, og ad­mi­ni­stre­rer som de fi nder pas­sen­de, og de uer­far­ne mi­ni­stre mag­ter ik­ke at sty­re dem.

Sven­ske Måns Zel­mer­löw vandt Eu­ro­vi­sion lør­dag. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.