Nød­ven­dig und­skyld­ning fra po­li­ti­et

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det er jo det, der kan ske, når der er så man­ge men­ne­sker sam­let, og spi­ri­tus­sen går ind, så kan for­stan­den nog­le gan­ge godt for­la­de gerningsmanden lidt på en må­de. « CI­TA­TET STAM­MER FRA vagt­chef Kar­sten Høj­rup Kristensen fra Nord­jyl­lands Po­li­ti. Søn­dag bad TV2 Nord po­li­ti­et om en kom­men­tar til, at der un­der det nord­jy­ske kar­ne­val var kom­met tre an­mel­del­ser om voldtægt og to om voldtægts­for­søg.

Og så kom vagt­che­fen med ci­ta­tet, der me­get let kan læ­ses som et for­svar for de mænd, der er mistænkt for voldtægt. Der­for var det helt på sin plads, at han i går kom med en und­skyld­ning.

Man kan væ­re nervøs for, at po­li­ti­man­den ba­re har sagt det højt, som der bli­ver snak­ket om på sta­tio­nen. At voldtægt er en na­tur­lig føl­ge­s­vend til en fest med hø­je pro­mil­ler og sam­ba­dans.

Men der er in­gen – som i in­gen – und­skyld­ning for voldtægt el­ler for­søg på voldtægt. Det er fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt, om der bli­ver druk­ket spi­ri­tus. Om der er man­ge men­ne­sker sam­let, el­ler om sam­ba- stem­nin­gen fl yder i de nord­jy­ske ga­der. Voldtægt er en grov for­bry­del­se, der skal ta­ges al­vor­ligt.

Da der tid­li­ge­re på året var de­bat om nog­le in­ti­me bil­le­der af un­ge kvin­der, som blev delt på net­tet, ad­va­re­de po­li­ti­et mod at få ta­get den slags bil­le­der.

» Det vig­tig­ste er sim­pelt­hen at få for­talt, at de ik­ke skal ta­ge den slags bil­le­der. Lad nu for guds skyld væ­re, « sag­de en be­tjent fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Det måt­te og­så und­skyl­des. For det er selv­følg­lig de men­ne­sker, der de­ler pri­va­te bil­le­der, som gør no­get for­kert. Det er kvin­der­nes eget frie valg, hvil­ke bil­le­der de vil ha­ve ta­get.

Po­li­ti­et må for­stå, at det er kvin­der­ne, der er of­re i dis­se sa­ger. At gi­ve kvin­der­ne et an­svar for at und­gå at bli­ve ud­sat for en for­bry­del­se er bå­de for­kert, for­ned­ren­de og diskri­mi­ne­ren­de.

ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.