BLI­VER VAL­GET UD­SKRE­VET I DAG? ’’

In­si­ste­ren­de ryg­ter på Chri­sti­ans­borg ta­ler om valg­ud­skri­vel­se i den­ne uge

BT - - DEBAT -

Li­ge før pin­se gik Chri­sti­ans­borg fuld­kom­men i selvsving i val­gryg­ter. Først var al­le sik­re på, at val­get vil­le bli­ve ud­skre­vet i dag tirs­dag, se­ne­re lød bud­det på tors­dag, hvor re­ge­rin­gen off ent­lig­gør en ny øko­no­misk re­de­gø­rel­se. Uan­set hvad, så kan man reg­ne med at det sam­le­de dan­ske kor­ps af po­li­ti­ske jour­na­li­ster, kom­men­ta­to­rer og fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re er stå­et tid­ligt op i dag og stil­ler på Chri­sti­ans­borg i de­res sti­ve­ste puds. NÅR DET HAND­LER om val­gryg­ter skal man skri­ve sig bag øret, at det er en af de ting, som det er til­ladt at ly­ve om. Læg der­til, at der er for­svin­den­de få men­ne­sker, som ved med sik­ker­hed, hvor­når der ud­skri­ves valg. Men der er man­ge, som ger­ne vil gi­ve ind­tryk af, at de er in­de i den luk­ke­de bob­le af for­tro­lig vi­den. Der­for er der og­så al­tid man­ge po­li­ti­ke­re – og­så top­po­li­ti­ke­re – som vil gi­ve ind­tryk af at vi­de me­re, end de gør.

Men hvil­ken in­ter­es­se kan man egent­lig ha­ve i at kø­re val­gryg­ter op selv, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gjor­de i sid­ste uge? Hvis man har tænkt sig at ud­skri­ve valg, kan det væ­re en for­del, at stem­nin­gen er pi­sket godt op på for­hånd. Når man så ud­skri­ver val­get, vil in­gen stil­le spørgs­mål ved ti­m­ing el­ler år­sag. Hvis man ik­ke har tænkt sig at ud­skri­ve valg, kan man få li­stet mod­stan­der­ne til at bræn­de an­non­ce­kro­ner af på en helt al­min­de­lig uge i dansk po­li­tik. Men det kan og­så væ­re far­ligt.

Tæt på mål­stre­gen, som nu, ri­si­ke­rer man at ska­be pro­ble­mer for sig selv ved at pi­ske val­gryg­ter op uden at ud­skri­ve valg. Man be­hø­ver blot fo­re­stil­le sig stem­nin­gen på fre­dag, hvis der ik­ke er ud­skre­vet valg. Og­så selv­om re­ge­rin­gen godt kan ven­te yder­li­ge­re en uge og sta­dig nå det før som­mer­fe­ri­en. Luft en vil væ­re tyk af spe­ku­la­tio­ner om, at Thor­ning hav­de en mu­lig­hed for ca. tre uger si­den, hvor rød blok næ­sten hav­de ind­hen­tet blå bloks fø­ring. Hvis hun hav­de ud­skre­vet val­get der, hav­de hun så gi­vet op­bak­nin­gen det yder­li­ge­re boost, som er nød­ven­digt for at vin­de? Og luft en vil væ­re tyk af be­skyld­nin­ger om, at hun blot hå­ber på en neds­melt­ning hos Ven­stre hen over som­me­ren. Det kan ske, men det er ik­ke så sym­pa­tisk at ven­te på an­dres ulyk­ke. Hun kan og­så bli­ve be­skyldt for at vil­le ha­ve det he­le med, og en co­la zero med un­der ar­men, når hun går. Omvendt kan hun selv­føl­ge­lig på Fog­hsk fa­con si­ge, at hun ik­ke ren­der af plad­sen, før op­ga­ven er løst.

Sta­tus er li­ge nu, at se­ne­ste me­nings­må­ling er dy­ster læs­ning for re­ge­rin­gen – og der­med ik­ke et godt af­sæt til valg. En ræk­ke tr­æl­se sa­ger ved­rø­ren­de ter­ror, Dong og ejen­doms­vur­de­rin­ger sid­der fast i fi ngre­ne på re­ge­rin­gen. Al­le sa­ger, der har po­ten­ti­a­le til at fl yt­te stem­mer de for­ker­te ste­der hen. Og se­ne­st har DF med­delt, at de me­ner, at en frem­ti­dig løs­ning på dag­pen­ge­om­rå­det skal ko­ste pen­ge. Det over­by­der Thor­nings mel­ding om, at løs­nin­gen skal fi ndes in­den­for den ek­si­ste­ren­de ram­me.

Ugen by­der og­så på en øko­no­misk re­de­gø­rel­se, hvor det for­ven­tes at re­ge­rin­gen kan afb læ­se kri­sen en­de­ligt. ’ Kri­sen er slut’ er et godt ud­gangs­punkt for valg­ud­skri­vel­se. Den stra­te­gi, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har fol­det ud fra nytår og frem, har væ­ret dyr, im­po­ne­ren­de og eff ek­tiv. Ser man nøg­ter­nt på det, så står må­lin­ger­ne ik­ke til valg­ud­skri­vel­se, men S- stra­te­gi­en ser ud til at ha­ve nå­et sit kli­maks med en afb læs­ning af kri­sen. Og er der én ting, vi har lært om Thor­ning, så er det, at hun hol­der stæ­digt fast i de pla­ner, der er lagt. Og­så når det er uklogt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.