Er det i or­den, at dan­ske ho­spi­ta­ler fort­sat bru­ger børn som tol­ke?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.28 HVOR­FOR ER BØRN MED? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.58 IK­KE BØRNS AN­SVAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.38 LÆR DANSK EL­LER BE­TAL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.41 DANSK ER SVÆRT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.56

Nej

Soraya Khan

Ma­rie Louise Mik­kel­sen

Heidi He­len von Bar­ner

Mie Ali­cia

Ja

8.360 stem­mer på bt. dk

BØRN SKAL IK­KE TOL­KE Børn skal ik­ke tol­ke for de­res for­æl­dre. Om det er på ho­spi­ta­let, hos læ­gen el­ler kom­mu­nen. Hvis ud­læn­din­ge ta­ger de­res børn med, må myn­dig­he­den op­ly­se om, at sam­ta­len ik­ke kan fi nde sted. Og man un­der­sø­ger vel in­den sam­ta­len, om ved­kom­men­de kan ta­le dansk, og hvis ik­ke, be­stil­ler myn­dig­he­den en tolk. Hvor­for skul­le en 13- årig pi­ge med til en un­der­sø­gel­se på ho­spi­ta­let fra start af? Det er for­æl­dre­ne, som mis­bru­ger de­res børns dansk­kund­ska­ber, og ik­ke læ­gen. Men det er etisk for­kert, at læ­gen ik­ke er op­mærk­som på spørgs­må­le­nes ka­rak­ter. Man kan ik­ke gø­re børn an­svar­li­ge for de­res for­æl­dres mang­len­de kom­pe­ten­cer.

Hel­le Sch­midt Kri­sti­an­sen

Det vil­le må­ske hjæl­pe, hvis de men­ne­sker, der kom­mer til vo­res land, lær­te vo­res sprog. El­lers lad dem selv be­ta­le for en tolk, hvis der er be­hov for så­dan en. Du kan ik­ke kræ­ve, de in­den­for et år skal kun­ne dansk. Det er ik­ke det al­ler­nem­me­ste sprog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.