TRIM­MER FOR

Hel­le Thor­ning er på Nescafé, og Lars Løk­ke cyk­ler rundt i de sven­ske sko­ve og drik­ker ur­te­te. Beg­ge trim­mer kamp­for­men li­ge nu, hvor val­get nær­mer sig

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

NEDTÆLLING TIL VALG

Hun er på vand og Nescafé, helst i små bre­ve, og han er på Marcus­sens ur­te­te.

Mens Hel­le Thor­ningS­ch­midt har brugt pin­sen på at ar­bej­de, har Lars Løk­ke Ras­mus­sen holdt fri. Ven­stres for­mand har væ­ret et smut i Sve­ri­ge for at hyg­ge sig med fa­mi­li­en og cyk­le rundt på små, øde sko­vve­je.

Beg­ge par­ti­le­de­re og stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter har for­be­redt sig mi­nu­tiøst på det valg, der må­ske ud­skri­ves i den­ne uge. Ja, fle­re af mi­ni­stre­nes sær­li­ge rå­d­gi­ve­re, som BT har talt med, gæt­ter på, at Thor­ning kan fin­de på at slå til al­le­re­de i dag. Med en valg­kamp på 21 da­ge pe­ger det mod et valg i mid­ten af ju­ni.

Sta­tus li­ge nu er, at Løk­kes blå blok til­sy­ne­la­den­de har en kom­forta­bel fø­ring på over ti man­da­ter. Men ta­ger man høj­de for, at de fi­re nor­dat­lan­ti­ske man­da­ter for­de­ler sig med tre til rød blok og kun et en­kelt man­dat til de bor­ger­li­ge, er fø­rin­gen knap så stor.

En me­get stor må­ling, som Epi­ni­on ud­før­te for DR for et par uger si­den, gav kun blå blok en be­ske­den fø­ring på 93 man­da­ter mod 86. Thor­nings rø­de blok skal alt­så kun flyt­te fi­re man­da­ter hen over mid­ten for at sik­re sig fi­re år me­re.

En helt ny må­ling - uden de nor­dat­lan­ti­ske man­da­ter - som Vox­me­ter of­fent­lig­gjor­de i pin­sen, vi­ser dog et stør­re for­spring til Løk­ke. Må­lin­gen gi­ver blå blok en fø­ring på 9679 i man­da­ter.

BT har bedt en ræk­ke eks­per­ter gi­ve de­res per­son­li­ge bud på, hvor stærkt de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter står li­ge nu. Her er, hvad de si­ger. » Thor­nings ene­ste chan­ce for gen­valg er, at Lars Løk­ke er så an­lø­ben, « si­ger de­bat­tør og tv- vært An­ne Sop­hia Her­man­sen.

» Så det kort spil­ler hun i ste­det for at le­ve­re et po­li­tisk pro­jekt, der kun­ne gi­ve os en grund til at stem­me på hen­de, « si­ger hun.

Di­rek­tør Kri­sti­an Wei­se fra tæn­ket­an­ken Ce­vea me­ner, at Thor­nings stær­ke­ste kort er, at hun har vist sig ved­hol­den­de og mod­stands­dyg­tig i en svær tid.

» På trods af kri­tik og en re­ge­rings­pe­ri­o­de, der i høj grad har væ­ret op ad bak­ke, står hun med op­rejst pan­de og re­sul­ta­ter, hun er til­freds med, « si­ger han.

Ra­diovær­ten Dit­te Ok­man fra pro­gram­met ’ Det, vi ta­ler om’ på Ra­dio24­syv si­ger:

» Hel­le Thor­nings stør­ste for­del i valg­kam­pen er, at hen­des mod­stan­der vur­de­res som en ut­ro­vær­dig per­son, der er lidt for lem­fæl­dig med bi­lag. Det er jo så langt­fra den en­de­li­ge sand­hed, men det er en bøl­ge, S kan kø­re en fed kampag­ne på, « si­ger hun.

Thor­ning be­gyn­der i plus

Mens Lars Løk­kes stær­ke­ste kort er, at han er rig­tig stærk i net­op en valg­kamp. Ik­ke mindst når tin­ge­ne ud­vik­ler sig ufor­ud­si­ge­ligt, « si­ger han.

Re­to­ri­ke­ren Jesper Troels Jensen fra Rhe­tor har fo­kus på de to po­li­ti­ke­res tro­vær­dig­hed. Re­to­ri­ke­re op­de­ler tro­vær­dig­hed i ind­le­vel­se, vi­den og moral. Han vur­de­rer, at Thor­nings tro­vær­dig­hed lig­ger i, at hun er dyg­tig og flit­tig. Til gen­gæld mang­ler hun no­get i ind­le­vel­se.

Løk­ke er hel­ler ik­ke up­let­tet

» Løk­kes bed­ste kort er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, som har den hø­je­ste tro­vær­dig­hed af de tre. At han pe­ger på Løk­ke, er Løk­kes bed­ste kort, « si­ger han.

Anders Frand­sen, som er pu­blic af­fairs di­rector i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Rud Pe­ter­sen, me­ner, at Løk­ke trods si­ne rid­ser i lak­ken sta­dig frem­står som den dyg­tig­ste po­li­ti­ske hånd­vær­ker af de to.

» Thor­nings stær­ke­ste kort er at frem­stå som den sik­re hånd på ro­ret og frem­stil­le blå blok som et eks­pe­ri­ment, hvor tre af fi­re par­ti­er ik­ke vil i re­ge­ring, og hvor hold­nin­ger­ne dæk­ker alt fra me­re vel­færd hos DF, over nul­vækst hos Ven­stre til stram­buks og min­dre of­fent­lig sek­tor hos K og LA, « si­ger han.

Iføl­ge Anders Frand­sen har Løk­ke et stærkt sik­ker­heds­net i form af Dansk Fol­ke­par­ti, som med stor suc­ces har op­sam­let og fast­holdt de stem­mer i blå blok, som i sin tid løb væk fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

AN­NE SOP­HIA HER­MAN­SEN, DE­BAT­TØR OG TVVÆRT:

TIRS­DAG 26. MAJ 2015

. JESPER TROELS JENSEN, RE­TO­RI­KER:

Thor­ning har væ­ret på lø­bebån­det for at brin­ge sig i fy­sisk form til at kla­re 21 da­ges hård valg­kamp. Løk­ke har smidt ni ki­lo på cyk­len. Fo­to: Keld Navn­toft Så­dan har Lars Løk­ke Ras­mus­sen træ­net sig op: For ny­lig skif­te­de han kaf­fen ud med ur­te­te. Hans fo­re­truk­ne mær­ke er Marcus­sens. Cyk­ling er Løk­kes fo­re­truk­ne mo­tions­form, og han har net­op smidt ni ki­lo. I pin­sen var han med fa­mi­li­en op­pe i øde­går­den i Sve­ri­ge. Her fik han en del ki­lo­me­ter i be­ne­ne. Ko­sten er og­så ble­vet lagt om, og han for­sø­ger at spi­se sundt. » Jeg føl­ger rå­det: Det du spi­ser ef­ter 18, fe­der om nat­ten, « si­ger Løk­ke.

» Tro­vær­dig­hed be­står af tre ele­men­ter: ind­le­vel­se, vi­den og god moral. Thor­ning er tro­vær­dig, for­di hun er dyg­tig og flit­tig, men mang­ler ind­le­vel­se. Løk­kes bed­ste kort er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, og at han pe­ger på ham. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.