MEN FØR VALG Møgs­a­ger­ne

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 26. MAJ 2015 Ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris i ja­nu­ar og en må­ned se­ne­re i Kø­ben­havn kom i vej­en for Hel­le Thor­ningS­ch­midts kampag­ne. Pla­nen var at byg­ge bro til man­ge skuf­fe­de so­ci­al­de­mo­kra­ter med ud­spil­let om, at flygt­nin­ge og ind­van­dre­re hur­ti­ge­re skal i ar­bej­de og slo­ga­net ’ Det Dan­mark du ken­der’.

I kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge steg hen­des tro­vær­dig­hed gan­ske be­trag­te­ligt, for­di man­ge dan­ske­re føl­te, hun sam­le­de na­tio­nen i sor­gen og tal­te til al­le uan­set par­tipo­li­tisk far­ve.

Til­slut­nin­gen til rød og blå blok har imid­ler­tid væ­ret no­gen­lun­de kon­stant. For­ment­lig blev et valg i maj ud­sat, da de­bat­ten om ter­r­or­re­de­gø­rel­sen var på nip­pet til at øde­læg­ge bil­le­det af Thor­ning som hæ­vet over det dag­li­ge po­li­ti­ske fnid­der på Chri­sti­ans­borg.

En­heds­li­stens trus­sel om at væl­te fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don i for­bin­del­se med Dong- sa­gen var hel­ler ik­ke hjælp­somt for sam­men­hol­det i rød blok. In­gen af de to sa­ger kan dog skju­le, at der i be­folk­nin­gen har bund­fæl­det sig et me­re po­si­tivt bil­le­de af re­ge­rin­gen.

Red stormen af

Man skal næ­sten et år til­ba­ge i ti­den for at fin­de Løk­kes se­ne­ste møgsag. Den­gang var han tæt på at bli­ve væl­tet som for­mand for Ven­stre i et op­rør an­ført af næst­for­man­den Kri­sti­an Jensen og hans væb­ner Jens Ro­h­de.

Men Løk­ke red stormen af og har for­må­et at hol­de sin sti ren. Hans tro­vær­dig­hed tog dog så vold­som ska­de, at Ven­stre på et tids­punkt over­ve­je­de at fjer­ne hans bil­le­de fra par­tiets an­non­cer.

Man­ge bor­ger­li­ge væl­ge­re har ik­ke til­gi­vet Løk­ke hans bi­lags­rod og tøjind­køb på par­tiets reg­ning. Og hvis no­gen skul­le ha­ve glemt det, blev de min­det om det i en usæd­van­lig per­son­lig kampag­ne, som S lan­ce­re­de for et par uger si­den. Med bil­le­der af Løk­ke og di­ver­se bi­lag.

En­heds­li­stens trus­sel om at væl­te fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don i for­bin­del­se med Dong- sa­gen har ik­ke væ­ret hjælp­somt for sam­men­hol­det i rød blok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.