Rødt hjør­ne

BT - - NYHEDER -

DIT­TE OK­MAN, RA­DIOVÆRT: » Hel­le Thor­nings stør­ste for­del i valg­kam­pen er, at hen­des mod­stan­der vur­de­res som en ut­ro­vær­dig per­son, der er lidt for lem­fæl­dig med bi­lag. Det er jo så langt­fra den en­de­li­ge sand­hed, men det er en bøl­ge, S kan kø­re en fed kampag­ne på. Løk­kes stær­ke­ste kort er, at be­folk­nin­gen sta­dig hu­sker løf­te­brud­de­ne. « KRI­STI­AN WEI­SE FRA TÆN­KET­AN­KEN CE­VEA:

Så­dan har Hel­le Thor­ningS­ch­midt bragt sig i form: Hun spi­ser sundt og va­ri­e­ret og for­sø­ger at pas­se si­ne må­l­ti­der, si­ger folk i hen­des stab. For ik­ke at gå suk­ker­kold har hun al­tid et el­ler an­det med i ta­sken. Thor­ning le­ver et re­gel­mæs­sigt liv og pas­ser sin nat­te­søvn. Hun drik­ker hel­ler ik­ke me­get. For­men hol­des ved li­ge i mo­tions­cen­tret. » Jeg lø­ber ut­ro­lig lang­somt og me­get kort, « har hun sagt til Alt for Da­mer­ne.

» Hel­le » Thor­nings stær­ke­ste kort er, at hun har vist sig ved­hol­den­de og mod­stands­dyg­tig i en svær tid. Løk­ke har væ­ret god til at slå på de fejl, man sy­nes, re­ge­rin­gen har la­vet, og til at stil­le spørgs­mål ved, om der er en frem­tid i et so­ci­al­de­mo­kra­tisk Dan­mark. Løk­ke har der­med haft held med at svæk­ke op­bak­nin­gen til re­ge­rings­par­ti­er­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.