FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Po­li­tisk frem­står de som mod­stan­de­re, men de kan sag­tens ar­bej­de sam­men: S og V er bun­det af 103 po­li­ti­ske af­ta­ler med hin­an­den. Det vi­ser en over­sigt over gæl­den­de for­lig pr. 1.7. 2014, som Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har ud­ar­bej­det. Uan­set om re­ge­rings­mag­ten skif­ter hæn­der el­ler bli­ver hos S og R, får den an­den part ind­fly­del­se på al­le de om­rå­der, hvor man har af­ta­ler med hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.