Kun få mi­ste­de li­vet i april­tra­fik­ken

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker

1995...................

RE­KORD

42

1996 ..................

I april mi­ste­de ot­te per­so­ner li­vet i tra­fik­ken, og det tan­ge­rer det la­ve­ste an­tal no­gen­sin­de for en må­ned.

I Vej­di­rek­to­ra­tet glæ­der man sig selvsagt over bun­dre­kor­den, der kom­mer som en re­gu­lær over­ra­skel­se.

Nor­malt sti­ger an­tal­let af ulyk­ker nem­lig i takt med tem­pe­ra­tu­ren.

» Det kom­mer bag på os, at vi ser det la­ve an­tal tra­fikdræb­te i net­op april, for­di det var en solskin­s­fyldt må­ned. Vi ved fra sta­ti­stik­ken, at må­ne­der med høj sol og blå him­mel nor­malt med­fø­rer en lang ræk­ke ulyk­ker, « si­ger af­de­lings­le­der Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen fra Vej­di­rek­to­ra­tet.

April- tal­let vi­dere­fø­rer en ud­vik­ling, der har ført til et re-

52

1997 .................. kord­lavt an­tal tra­fikdræb­te i de se­ne­re år.

» Vi er nu ne­de på un­der halv­de­len af det an­tal, der op­t­rå­d­te i dødsu­lyk­kes­sta­ti­stik­ken for blot ti år si­den. Ten­den­sen med fær­re dødsulykker er bå­de glæ­de­lig og ty­de­lig, og den kan ha­ve man­ge år­sa­ger, « si­ger Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen.

Sid­ste år mi­ste­de i alt 183 per­so­ner li­vet i tra­fi­ku­lyk­ker, og det er det næst­la­ve­ste ni­veau i den tid, Vej­di­rek­to­ra­tet har ført sta­ti­stik på om­rå­det. 2014 er kun ble­vet over­gå­et af 2012, hvor 167 per­so­ner blev dræbt i tra­fik­ken. For ti år si­den mi­ste­de 369 per­so­ner li­vet på de dan­ske ve­je.

Far­ten er kom­met ned

» Vi har i Vej­di­rek­to­ra­tet gjort me­get for at for­bed­re sik­ker­he­den for bi­li­ster­ne, blandt an­det ved at om­byg­ge kryds, etab­le­re ha­stig­heds­dæm-

35 1998 .................. 1999 .................. 35 39 pen­de for­an­stalt­nin­ger og i det he­le ta­get gø­re for­hol­de­ne me­re tryg­ge og sik­re på blandt an­det ho­ved­lan­de­ve­je­ne, « si­ger Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen.

April i år hav­de li­ge­le­des det la­ve­ste an­tal til­ska­de­kom­ne i tra­fik­ken for en april må­ned no­gen­sin­de. 203 per­so­ner kom til ska­de mod 242 i sam­me må­ned sid­ste år.

Vej­di­rek­to­ra­tets ha­stig­heds­ba­ro­me­ter vi­ser, at bi­li­ster­ne i april trå­d­te let­te­re på spe­e­de­ren end tid­li­ge­re. Især faldt ha­stig­he­den på lan­de­ve­je­ne og i de sto­re by­er, og og­så jy­der­ne kør­te lang­som­me­re.

» Gen­nem­snits­ha­stig­he­den på de jy­ske lan­de­ve­je er fal­det med 1,5 ki­lo­me­ter i ti­men. Vi ved, at der er en sam­men­hæng mel­lem ha­stig­hed og tra­fi­ku­lyk­ker, og der­for glæ­der vi os na­tur­lig­vis over, når beg­ge de­le fal­der, « si­ger Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen. 2000 .................. 2001 .................. 34 27

2012 .................. 12 2002 .................. 2003 .................. 32 23

2013 .................. 12 2004 .................. 2005 ..................

2014 .................. 26 30

16 2006 .................. 2007 .................. 24 35

2015 ....................

8

Kun ot­te mi­ste­de li­vet på ve­je­ne i april, en glæ­de­lig bun­dre­kord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.