Fryg­ter hån på Fa­ce­book

Man­ge ny­bag­te te­e­na­ge­re op­le­ver di­gi­tal mob­ning

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

SNAP- WAR

En ana­ly­se fra Bør­ne­rå­dets Bør­ne- og Un­ge­pa­nel vi­ser, at hver fj er­de 13- årig i Dan­mark har op­le­vet, at no­gen har sendt el­ler up­lo­a­det bil­le­der af dem uden de­res til­la­del­se.

Un­der­sø­gel­sen af­slø­rer, at mel­lem fi re og ot­te pro­cent af de un­ge er ble­vet ud­sat for di­gi­tal mob­ning.

Det vil si­ge, at de har op­le­vet det fl ere gan­ge ugent­ligt el­ler et par gan­ge om må­ne­den. Det skri­ver Ber­ling­s­ke i dag. » Vi op­le­ver børn, der lå­ser sig in­de på toilet­ter­ne, for så skal de ba­re væ­re dér, til frik­var­te­ret er slut. Så kan de væ­re i fred, « si­ger Ben­te Boserup, chef for Bør­ne­te­le­fo­nen hos Børns Vil­kår, til Ber­ling­s­ke

Un­der­sø­gel­sen fra Bør­ne­rå­det pe­ger på, at den di­gi­ta­le mob­ning er en let må­de at såre og vir­tu­elt lyn­che an­dre på

» Di­gi­tal mob­ning er af­gjort et sti­gen­de pro­blem. De un­ge eft er­spør­ger der­for me­re di­gi­tal dan­nel­se. De vil ud­dan­nes til at for­stå og gen­nem­skue, hvor­dan de be­skyt­ter sig mod de man­ge di­gi­ta­le ak­tø­rer, der vil ha­ve fi ngre i de­res per­son­da­ta. Der er et ud­talt be­hov for at øge den di­gi­ta­le dan­nel­se, « si­ger Per Lar­sen, for­mand for Bør­ne­rå­det.

Vil ken­de reg­ler­ne

På Ma­ri­en­dal Frisko­le på Vester­bro i Kø­ben­havn er ord som ’ ha­te på net­tet’ og ’ snap war’ ble­vet en del af te­e­na­ger­nes ord­for­råd.

» Jeg har prø­vet at få et bil­le­de, hvor jeg med vil­je så grim ud, up­lo­a­det, uden at jeg gav lov til det, « for­tæl­ler 13- åri­ge Sal­ma.

Knap halv­de­len af de un­ge vil ha­ve me­re vi­den om reg­ler­ne for an­ven­del­se af de­res per­son­da­ta og det ind­hold, de læg­ger op på de­res di­gi­ta­le plat­for­me. Te­e­na­ger­ne vil især ger­ne vi­de, hvem der har ad­gang til de­res per­son­li­ge op­lys­nin­ger fra Fa­ce­book, In­s­ta­gram og an­dre so­ci­a­le me­di­er.

De øn­sker klar­hed over, hvem der må bru­ge de­res bil­le­der. Og de vil vi­de, hvem bag­mæn­de­ne til de so­ci­a­le me­di­er er, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

She­hzad Ah­mad, be­sty­rel­ses­med­lem i Rå­det for Di­gi­tal Sik­ker­hed, me­ner, at det er tid til hand­ling.

» For­æl­dre­ne kan ik­ke føl­ge med den ud­vik­ling, der er på net­tet, hvad an­går de tje­ne­ster, der bli­ver til­budt børn i den al­ders­grup­pe, de nu er i. Det er det før­ste pro­blem. Og num­mer to er, at fol­ke­sko­len ik­ke pri­o­ri­te­rer det, « si­ger She­hzad Ah­mad, der og­så op­for­drer for­æl­dre­ne til at hol­de et vå­gent øje med de­res børns gø­ren og la­den på de so­ci­a­le me­di­er.

For­æl­dre­nes an­svar

» For­æl­dre­ne skal sty­re, at bar­net ik­ke går på Fa­ce­book, før det har den al­der, som Fa­ce­book kræ­ver for, at børn kan væ­re de­r­in­de. Jeg ken­der et hav af for­æl­dre, der ved, at de­res børn, helt ned til ni- tiårs al­de­ren, er på Fa­ce­book og læg­ger en an­den fød­sels­da­to ind, som gør, at de får lov til at mel­de sig ind.

Det må de ik­ke. Dér er det for­æl­dre­ne, der i sid­ste en­de har det egent­li­ge an­svar for, at bør­ne­ne ik­ke kan bli­ve ramt af trus­ler som virus el­ler mob­ning, « si­ger She­hzad Ah­mad til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.