Und­skyl­der ’ voldtægts- snak’

BT - - NYHEDER - Matias Rona MA­TR@ bt. dk

UPAS­SEN­DE

Vagt­chef ved Nord­jyl­lands Po­li­ti Kar­sten Høj­rup Kristensen un­der­skyl­der nu si­ne ud­ta­lel­ser om voldtægts­sa­ger­ne ved kar­ne­val­let i Aal­borg.

Sam­baryt­mer­ne ved Aal­borg Kar­ne­val fandt de­res af­slut­ning i lør­dags eft er en uges fest i ga­der­ne. Men Nord­jyl­lands Po­li­ti modt­og og­så fem an­mel­del­ser om voldtægt el­ler for­søg på sam­me. Et tal, som vagt­chef Kar­sten Høj­rup Kristensen søn­dag blev bedt om at kom­men­te­re, da TV2 Nord fan­ge­de ham.

Og de kom­men­ta­rer er ef­ter­føl­gen­de ik­ke fal­det i god jord rundt om­kring i lan­det:

» Fem an­mel­del­ser det er selv­føl­ge­lig fem for me­get, det er der in­gen tvivl om. Det er jo det, der kan ske, når der er så man­ge men­ne­sker sam­let og spi­ri­tus­sen går ind, så kan for­stan­den nog­le gan­ge godt for­la­de gerningsmanden lidt på en må­de, « sag­de vagt­che­fen

. til TV2 Nord. Det fi k blandt an­det Ni­na Gro­es, der er di­rek­tør for Kvinfo, til ta­ster­ne.

’ Fem voldtæg­ter ved sam­me kar­ne­val. 5! Po­li­tiets re­ak­tion: ’ Det er jo det, der kan ske.’ Tænk, det sy­nes jeg ik­ke det kan,’ skrev hun på Twit­ter.

’ Får en for­kert lyd’

I går und­skyld­te vagt­chef Kar­sten Høj­rup Kristensen så for si­ne ud­ta­lel­ser, som han me­ner blev mis­for­stå­et.

» Fem voldtæg­ter er alt for man­ge. Selv én er for man­ge.

. De ud­ta­lel­ser, jeg kom med, var gi­vet til et vi­deo­in­ter­view. De er så ble­vet om­skre­vet til en ar­ti­kel, hvor de har få­et en for­kert lyd, « si­ger han til BT og fort­sæt­ter: » Det er selv­føl­ge­lig in­gen und­skyld­ning, og det be­kla­ger jeg. «

Vagt­che­fen for­kla­rer, at voldtægts­sa­ger be­stemt ik­ke skal ned­gø­res.

» Vi eft er­for­sker på fuldt tryk for at få opkla­ret de her fem sa­ger, « si­ger Kar­sten Høj­rup Kristensen, der har væ­ret ved Nord­jyl­lands Po­li­ti i 26 år.

Tænk over dit sprog, når du er på di­gi­ta­le me­di­er el­ler mo­bi­len. Ord kan vir­ke hår­de­re på skrift . Tænk dig godt om, før du læg­ger navn, bil­le­der og an­dre op­lys­nin­ger ud på net­tet. Vær in­ter­es­se­ret i bør­ne­nes liv på in­ter­net­tet – hvor­dan er de på net­tet, hvad la­ver de, og hvor­dan er to­nen? Det nyt­ter ik­ke at at ta­ge mo­bil el­ler In­ter­net­tet fra bør­ne­ne, hvis de kom­mer ud for no­get ne­ga­tivt. Få talt or­dent­ligt om det i ste­det. Når bør­ne­ne fær­des på de di­gi­ta­le me­di­er, skal man væ­re sam­men om, hvad de må og ik­ke må.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.