Turist­boo­met fort­sæt­ter i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

2015 teg­ner til at bli­ve et godt år for turis­men i Kø­ben­havn. I hvert fald er der i årets tre før­ste må­ne­der en stig­ning på 10 pro­cent i an­tal­let af over­nat­ten­de turi­ster sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år, op­ly­ser Vi­sit Co­pen­ha­gen på sin hjem­mesi­de. Fort­sæt­ter ten­den­sen, vil det væ­re sjet­te år i træk, at ho­ved­sta­den kan pra­le af en frem­gang.

at på­rø­ren­de skal ind­dra­ges i hjæl­pen til sy­ge fa­mi­lie­med­lem­mer, vi­ser ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for nyheds­bre­vet Mo­men­tum. Fler­tal­let er po­si­ti­ve over for, at på­rø­ren­de til sy­ge fa­mi­lie­med­lem­mer ind­dra­ges i den prak­ti­ske hjælp som at be­ta­le reg­nin­ger, hjæl­pe med ind­køb, pas­se ha­ve el­ler ledsa­ge ved læ­ge­be­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.