Ro­sen­krantzTheil er fo­rel­sket

BT - - NYHEDER - Hvor­når blev I kæ­re­ster?

In­ge­li­se Skryd­strup So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes so­ci­al­ord­fø­rer Per­nil­le Ro­sent­krantz- Theil har mødt kær­lig­he­den igen eft er sin skils­mis­se sid­ste år.

Den ud­kår­ne er 35- åri­ge Ru­ne Baa­strup, der er ud­vik­lings­chef i cen­trumven­stre tæn­ket­an­ken, Ce­vea.

» Jeg har kendt Ru­ne, si­den jeg var helt ung. Vi har væ­ret go­de ven­ner i man­ge år, nu er vi så ble­vet kæ­re­ster, « be­kræft er Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil.

Hun er selv 38 år og har to børn på seks og syv år med den mand, hun blev skilt fra sid- ste som­mer. Det har be­ty­det et tra­di­tio­nelt skils­mis­se­liv, hvor bør­ne­ne er en uge ad gan­gen hos hver for­æl­der. Den uge, hvor bør­ne­ne er hos de­res far, prop­per hun så me­get ar­bej­de ind som mu­ligt.

Så på trods af et travlt po­li­ti­ker­liv er det lyk­ke­des Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil bå­de at slik­ke sår eft er sin skils­mis­se og fi nde kær­lig­he­den igen.

Hun for­tæl­ler, at Ru­ne Baa­strup og­så har ’ et par rol­lin­ger’. Men el­lers mø­der hun al­le spørgs­mål om sin nye kær­lig­hed med ’ det er alt for pri­vat’.

» Det hol­der vi og­så for os selv, « si­ger Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil.

35- åri­ge Ru­ne Baa­strup er op­rin­de­lig ud­dan­net cand. sci­ent. soc. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

I 2012- 2013 var han kampag­neog ud­vik­lings­kon­su­lent for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Ru­ne Baa­strup er søn af SFs grand old wo­man An­ne Baa­strup.

Hver fjer­de 13- åri­ge en­der i so­ci­a­le me­di­ers ga­be­stok: De har op­le­vet, at sår­en­de bil­le­der el­ler vi­deo­er af dem bli­ver up­lo­a­det til so­ci­a­le me­di­er mod de­res vil­je. Her er det Vil­lads, Sel­ma og Sal­ma fra Ma­ri­en­dal Frisko­le i Kø­ben­havn. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Ru­ne Baa­strup og Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil.

ISK@ bt. dk

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.