Dræb­te ka­nin i ra­dio­en

BT - - NYHEDER - Matias Rona MA­TR@ bt. dk

DY­RE­VEL­FÆRD

Dy­re­vel­færd var på pro­gram­met i går i Ra­dio24­syvs mor­gen­pro­gram Mor­gen! Der­for valg­te de to ra­diovær­ter Kri­stoff er Erik­sen og As­ger Juhl at dræ­be en ka­nin ved navn Al­lan i ra­diostu­di­et for at ud­stil­le dan­sker­nes hyk­le­ri­ske syn på dy­re­vel­færd. Og for at bli­ve mæt­te i af­ten.

» Det er som om, at nog­le folk ik­ke har er­kendt, at dyr skal dræ­bes, før man kan spi­se dem. Men de kan ik­ke kla­re at bli­ve kon­fron­te­ret med dra­bet. De tror ba­re, at kø­det bli­ver tryl­let frem i kø­le­di­sken, og det gi­ver ik­ke me­ning, « si­ger den ene af vær­ter­ne, As­ger Juhl, til BT.

En hand­ling, som Dy­re­nes Be­skyt­tel­se fi nder unød­ven­dig.

» Vi har ik­ke no­get imod, at man afl iver dyr med hen­blik på at spi­se dem, men ge­ne­relt sy­nes vi ik­ke, at man skal slå dyr ihjel for un­der­hold­nin­gens skyld. Og det her græn­ser jo til det un­der­hol­den­de, « si­ger Tina Eng­berg, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Dy­re­nes Be­skyt­tel­se.

As­ger Juhl me­ner ik­ke, det ske­te for un­der­hold­nin­gens skyld. » Det har hun mis­for­stå­et. Det er ik­ke un­der­hold­ning, for vi slår ik­ke ihjel for sjov. Vi slog den ihjel for at ska­be re­fl ek­sion og de­bat om dy­re­vel­færd, « si­ger As­ger Juhl og fort­sæt­ter: » Vi skal spi­se den i aft en. Vi spi­ser kød hver aft en hos mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.