Ca­meron be­sø­ger Thor­ning på tors­dag

Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren be­sø­ger fle­re EU- lan­de

BT - - NYHEDER - Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STÆV­NE­MØ­DE

Tors­dag får stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) en pro­mi­nent gæst til mor­gen­mad. Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron af­læg­ger den dan­ske stats­mi­ni­ster en vi­sit til et mor­gen­mads­mø­de, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters og avi­sen The Wall Stre­et Jour­nal.

Be­sø­get i Dan­mark er en del af en rund­t­ur til fle­re EU- lan­de, som den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster har ind­ledt for­ud for et mø­de i Det Eu­ro­pæ­i­ske Råd i slut­nin­gen af ju­ni.

Ef­ter mø­det med Hel­le Thor­ning- Sch­midt, som ik­ke frem­går af stats­mi­ni­ste­rens of­fi­ci­el­le ka­len­der, rej­ser David Ca­meron til Hol­land for at mø­des med pre­mi­er­mi­ni­ster Mark Rut­te. Her­ef­ter ta­ger han tu­ren til Frank­rig, hvor han vil spi­se mid­dag med den fran­ske præ­si­dent François Hol­lan­de i Élysée­palæ­et i Pa­ris.

Char­meof­fen­siv i EU

David Ca­meron vil blandt an­det dis­ku­te­re de bri­ti­ske øn­sker til re­for­mer af EU med de eu­ro­pæ­i­ske le­de­re, skri­ver Reu­ters.

Og han har travlt på sin EU- char­meof­fen­siv, for al­le­re­de fre­dag går tu­ren vi­de­re til Po­len. Se­ne­re på da­gen er det den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel, der kan by­de Ca­meron vel­kom­men i Ber­lin.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt får David Ca­meron på mor­gen­vi­sit. Han er på run­drej­se til fle­re EU- lan­de. Bri­ter­ne skal til fol­ke­af­stem­ning om Stor­bri­tan­ni­ens EU- med­lem­skab i 2017. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.