’ Man tr

BT - - SIKKERHED - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

SVIN­DEL PÅ NEMID Mang­ler: 8.235 kro­ner Mang­ler: Ger­nings­mand Mang­ler: Me­to­de

Kil­de:

Kil­de:

OF­FER

46- åri­ge Azad Palmq­vist fra Lemvig fi k sig no­get at et chok, da han om aft enen 10. marts 2015 kig­ge­de på sin net­bank.

Mo­del­fo­to: Iris

Der er fl ere ken­de­tegn, der kan hjæl­pe dig til at gen­nem­skue, om der er ta­le om phishing: Mai­len el­ler sms’en er sjæl­dent for­sy­net med dit ful­de navn. Nog­le phishing- hen­ven­del­ser er skre­vet i et dår­ligt dansk sprog el­ler bru­ger ik­ke æ, ø og å. Du bli­ver bedt om at ud­le­ve­re per­son­li­ge op­lys­nin­ger, f. eks. nøg­ler­ne på dit nøg­le­kort. Se­ri­ø­se ak­tø­rer vil ik­ke uop­for­dret spør­ge eft er per­son­li­ge op­lys­nin­ger som din ad­gangs­ko­de el­ler di­ne NemID- nøg­ler. Mai­len el­ler sms’en prø­ver oft e at skræm­me til dig til at gø­re no­get. Det kan f. eks. væ­re, at dit NemID, be­ta­lings­kort el­ler kon­to luk­kes, hvis du ik­ke føl­ger in­struk­tio­ner­ne in­den for en gi­ven pe­ri­o­de. Du op­for­dres til at føl­ge et link. Det kan se ud som om, at af­sen­de­ren er tro­vær­dig. F. eks. kan den stå til at væ­re fra nem@ nemid. nu, nemid@ nemid. nu el­ler sup­port@ nemid. nu. Hvis du er i tvivl om ægt­he­den, så kon­takt den virk­som­hed el­ler myn­dig­hed, der står som af­sen­der. Und­lad dog at sva­re el­ler bru­ge kon­tak­top­lys­nin­ger i den mail el­ler sms, du har mod­ta­get.

For­bru­ger­rå­det Tænk Phishing er en me­to­de, hvor en af­sen­der ved hjælp af e- mail, sms el­ler i nog­le til­fæl­de te­le­fo­nopkald for­sø­ger at lok­ke for­tro­lig in­for­ma­tion ud af pri­vat­per­so­ner. E- mail el­ler sms bli­ver sendt fra en falsk af­sen­der og ser ud til at væ­re fra en myn­dig­hed som for ek­sem­pel Skat el­ler din bank. Tan­ken er, at du skal ind­ta­ste de for­tro­li­ge in­for­ma­tio­ner, f. eks. dan­kor­top­lys­nin­ger, cpr- num­mer el­ler lig­nen­de på en hjem­mesi­de, der lig­ner Skats el­ler ban­kens. Se­ne­re vil af­sen­de­ren bru­ge op­lys­nin­ger­ne til for ek­sem­pel at over­fø­re pen­ge fra din bank­kon­to. En an­den phishing- me­to­de er at lok­ke bru­ger­ne til at klik­ke på et link til en hjem­mesi­de. Når man kom­mer ind på hjem­mesi­den, bli­ver der lagt et pro­gram på din com­pu­ter, der kan afl ure for­tro­li­ge op­lys­nin­ger.

Di­gi­ta­li­se­rings­sty rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.