2 3 4 5

BT - - SIKKERHED -

Kil­de:

Phishing: Den di­gi­ta­le pirat fi­sker ef­ter di­ne hem­me­lig­he­der.

Fo­to: iris/ pri­vat Kon­takt om­gå­en­de din bank, hvis du har væ­ret ud­sat for et phishing- an­greb. Som ud­gangs­punkt dæk­ker ban­ken pri­vat­per­so­ners tab, men der er en selvrisiko, som kan svin­ge fra om­kring 1.000 til 8.000 kro­ner alt af­hæn­gig af, om du som kun­de har hand­let uansvar­ligt. Be­vis phis­hin­g­for­sø­get ved at ta­ge et print el­ler vi­de­re­send mail/ sms som ek­sem­pel. Er der ind­gå­et abon­ne­ment­er el­ler an­dre af­ta­ler, for­di din iden­ti­tet har væ­ret stjå­let, vil det hel­ler ik­ke væ­re dig, der skal be­ta­le, men du bør kon­tak­te virk­som­he­der­ne, og igen er det vig­tigt, at du gem­mer be­vi­ser­ne for phishing. Kon­takt de virk­som­he­der, hvis navn er ble­vet misbrugt til phishing, og giv og­så din internet ud­by­der be­sked, så den fal­ske si­de kan bli­ve luk­ket.

For­bru­ger­rå­det Tænk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.