Ror, at pen­ge­ne er godt be­skyt­tet’

BT - - SIKKERHED - Kil­der: Rå­det for it- sik­ker­hed og Di­gi­ta­li­se­rings­sty­rel­sen

8.235 kro­ner var ble­vet over­ført til en svensk kon­to, som han in­tet kend­te til.

Azad Palmq­vist, der er kun­de hos Dan­ske Bank, rin­ge­de med det sam­me til en døgn­vagt, som op­ly­ste, at kun­dens NemID var ble­vet brugt til at log­ge ind en halv ti­me tid­li­ge­re.

Det vi­ste sig, at Azad Palmq­vist sam­men med yder­li­ge­re ot­te kun­der var ble­vet ud­sat for et net­bankind­brud.

Ha­ck­e­ren, der ar­bej­de­de fra en finsk ip- adres­se, hav­de over­ført pen­ge­ne til det sven­ske pen­ge­in­sti­tut Trust­ly.

Me­to­den er ik­ke opkla­ret

Azad Palmq­vist meld­te sa­gen til po­li­ti­et, spær­re­de sit NemID- kort med det sam­me, li­ge­som han fik æn­dret sin ko­de.

Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des ham at få et svar på, hvor­dan NemID- nøg­le­kor­tet er ble­vet misbrugt.

» Det er mystisk. Jeg ved med sik­ker­hed, at jeg ik­ke har ta­get et bil­le­de af mit nøg­le­kort el­ler no­get i den stil. Men det kan ik­ke af­vi­ses, at der har væ­ret en ha­ck­er el­ler en virus på min com­pu­ter, « si­ger Azad Palmq­vist til BT.

Selvrisiko på net­bank

Ef­ter­føl­gen­de har han haft be­svær med at få dæk­ket ta­bet. I før­ste om- gang kræ­ve­de ban­ken, at han skul­le be­ta­le en selvrisiko på 8.000 kro­ner, men da han kla­ge­de over sa­gen, blev be­lø­bet sat ned til 1.100 kro­ner.

Selvri­si­ko­en frem­går som en del af be­tin­gel­ser­ne for an­ven­del­se af net­bank, men al­li­ge­vel me­ner Azad Palmq­vist ik­ke, det er ri­me­ligt, at kun­den skal li­de et tab:

» Jeg sy­nes, det er for dår­ligt, at man skal be­ta­le en selvrisiko, for ban­ker­ne la­ver jo en for­ret­ning med vo­res pen­ge. Og man tror, at pen­ge­ne er godt be­skyt­tet. «

Uopkla­ret… sker det igen?

I dag fryg­ter han, at ha­ck­e­ren kan mis­bru­ge hans per­son­li­ge op­lys­nin­ger – her­un­der cpr- num­mer – til an­dre kri­mi­nel­le for­mål.

» Jeg hå­ber, at han kun var ude ef­ter de pen­ge. For he­le ens pri­vat­liv er jo til­knyt­tet cpr- num­me­ret, « si­ger Azad Palmq­vist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.