Snyd svind­le­ren 6 7 8

BT - - SIKKERHED - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

GU­I­DE

Re­a­ger ik­ke på email el­ler sms, der ser ud til at kom­me fra ek­sem­pel­vis ban­ker og be­ta­ling­s­tje­ne­ster, hvis de in­de­hol­der links, du skal klik­ke på. Du skal hel­ler ik­ke re­a­ge­re, hvis emai­len an­mo­der dig om at ud­le­ve­re per­son­li­ge og for­tro­li­ge op­lys­nin­ger el­ler ko­der. Det kan væ­re et for­søg på phishing. Lad væ­re med at bru­ge dit NemID, hvis lo­gin- bil­le­det ser an­der­le­des ud, end det ple­jer. Af­bryd for­bin­del­sen, og kon­takt din bank. Ind­tast ik­ke NemID- en­gangs­ko­den fle­re gan­ge, end du ple­jer. Bli­ver du bedt om det, ef­ter du er log­get på net­ban­ken, så af­bryd for­bin­del­sen og kon­takt din bank. Und­lad at indscan­ne dit nøg­le­kort og læg­ge bil­le­det på com­pu­ter el­ler smartp­ho­ne. Det sæn­ker sik­ker­he­den, for­di svind­le­re kan fin­de det, hvis de har ha­ck­et com­pu­te­ren. An­vend al­tid op­da­te­re­de ver­sio­ner af dit sty­re­sy­stem, din web­brow­ser og dit email­pro­gram. Slå au­to­ma­tisk op­da­te­ring til, hvor det er mu­ligt. Sår­bar­he­der i dit sty­re­sy­stem fun­ge­rer som en ulåst bag­dør til din com­pu­ter og mo­bi­le en­he­der, hvor uved­kom­men­de kan få uhin­dret ad­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.