Blæ­re­røvs­ræs ram­te K

Der var ud­stød­ning­s­luft for mil­li­o­ner, da Gum­ball 3000 brænd­te dæk af i sta­den

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

GADERÆS

Blæ­re­røvs­ræs i svi­ne­dy­re ra­cer­bi­ler er det ul­ti­ma­ti­ve for bi­len­tu­si­a­ster. Man­dag kun­ne bil­in­ter­es­se­re­de få lov til at op­le­ve en snært af det, da det bri­ti­ske ral­ly Gum­ball 3000 lag­de tu­ren gen­nem Kø­ben­havns ga­der med kurs mod Kon­gens Ha­ve ved Ro­sen­borg Slot.

Gum­ball 3000, der kø­res mel­lem stor­by­er i Eu­ro­pa og fort­sæt­ter i USA, har hvert år kend­te per­so­ner som front­fi­gu­rer. I år del­ta­ger dan­ske mon­tecar­lo- duo­en Pe­ter Fal­k­toft og Esben Bjer­re, men og­så fe­te­re­de stjer­ner som ska­te­bo­ar­der To­ny Hawk og den sven­ske actionhelt Dolph Lund­gren er på årets del­ta­ger­li­ste.

420.000 kr. pr. bil

Der var mødt man­ge til­sku­e­re op, der hav­de det til­fæl­les, at de el­sker lug­ten af udstødning.

» Jeg sy­nes, det er ut­ro­lig spæn­den­de. Jeg er selv au­to­me­ka­ni­ker, og jeg har al­tid væ­ret fa­sci­ne­ret af bi­ler. Det er før­ste gang, jeg er til Gum­ball, men det er ik­ke sid­ste. Jeg har væ­ret her si­den klok­ken 15.30, « for­tal­te 27- åri­ge Chri­sti­an Bengtsen fra Hol­bæk, der ger­ne delt­og, hvis ba­re han hav­de råd.

Det er nem­lig ik­ke helt bil- ligt. I 2014 var pri­sen for en plads 40.000 pund for to kørere i en bil, ca. 420.000 kro­ner.

I lør­dags lød start­skud­det for årets ral­ly i ga­der­ne i Sto­ck­holm, søn­dag var mo­torcir­kus­set i Oslo, in­den det man­dag blev Kø­ben­havns tur.

Her­fra skal det i dag til Hol­lands ho­ved­stad Am­ster­dam, in­den al­le del­ta­ge­re, bi­ler og fri­vil­li­ge fly­ver til USA, hvor Reno, San Fran­ci­sco og Los An­ge­les får be­søg af lø­bet. Sid­ste eta­pe kø­res i mål i Las Ve­gas fre­dag 29. maj.

Tred­je gang i Kø­ben­havn

Lø­bets glo­ba­le tur­né vid­ner om en vis in­ter­na­tio­nal in­ter­es­se. Det mær­ke­de man og­så i Kon­gens Ha­ve i går. Fol­ke­ne bag lø­bet er bri­ter, mens en stor del af til­sku­er­ska­ren kom fra ud­lan­det.

» Jeg har før set Gum­ball 3000 i mit hjem­land, og det fan­ge­de min in­ter­es­se. Det er an­den gang, jeg er i Kø­ben­havn for at se det. Jeg kan godt li­de stem­nin­gen og det, at man er sam­men med folk, der har sam­me in­ter­es­se som en selv, « ly­der det fra Ro­bert Zalc­ma­nis fra Let­land.

’ Mon­te Car­lo’- dren­ge­ne Pe­ter Fal­k­toft og Esben Bjer­re vil un­der lø­bet op­da­te­re de­res ven­ner på de so­ci­a­le me­di­er med alt nyt fra stra­bad­ser­ne.

Lø­bet, der blev stif­tet af bri­ten Maxi­mil­li­on Coo­per, blev kørt før­ste gang i 2010. I år er det tred­je gang, at ral­lyin­ter­es­se­re­de kan op­le­ve lø­bet i Kø­ben­havns ga­der.

TIRS­DAG 26. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.