He­debøl­ge slår

Me­re end 430 er dø­de, og In­di­ens he­debøl­ge­ram­te be­folk­ning må hol­de ud i mindst en uge end­nu, si­ger eks­per­ter­ne

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

TRYK­KO­GER

En he­debøl­ge hær­ger net­op nu In­di­en, hvor me­re end 430 men­ne­sker ind­til vi­de­re er om­kom­met i de vold­som­me var­me­gra­der.

Fle­re ste­der nær­mer kvik­søl­vet i ter­mome­te­ret sig 50 gra­der cel­si­us, og myn­dig­he­der­ne op­for­drer be­folk­nin­gen til at bli­ve in­den dø­re og drik­ke mas­ser af væ­ske.

Den syd­li­ge del af In­di­en er ramt sær­ligt hårdt, og i del­sta­ten And­hra Pra­desh er 246 men­ne­sker om­kom­met i lø­bet af den se­ne­ste uge.

» Fler­tal­let af of­re­ne er men­ne­sker, der er ble­vet di­rek­te ud­sat for so­lens stråler, som ty­pisk er me­re end 50 år gam­le og del af den ar­bej­den­de klas­se, « si­ger Tulsi Ra­ni, tals­mand fra re­gio­nens kri­seog ka­ta­stro­fe­be­red­skab.

Folk ko­ger

Iføl­ge eks­per­ter­ne skyl­des he­debøl­gen vej­r­fæ­no­me­net ’ El Ni­no’, der fø­rer til en var­me­re ha­vover­fla­de i Stil­le­ha­vet. Det med­fø­rer of­te vold­somt vejr i sto­re de­le af Asi­en. I det­te til­fæl­de In­di­en, hvor en he­debøl­ge med smer­te­ful­de tem­pe­ra­tu­rer og en bræn­den­de, varm vind får folk til at ’ ko­ge i de­res eget skind’, som et lo­kalt me­die be­skri­ver si­tu­a­tio­nen

yn­dig­he­der­ne rå­der nu be­folk­nin­gen til at be­skyt­te sig mod so­len med al­le for­hån­den­væ­ren­de mid­ler.

» Brug en pa­raply, en ka­sket, drik sto­re mæng­der af væ­ske og gå i tøj, der er la­vet af let bo­muld, « ly­der det fra ka­ta­stro­fe­myn­dig­he­der­ne.

Tør­ke gør var­men vær­re

Iføl­ge me­te­o­r­o­lo­ger­ne for­stær­kes he­debøl­gen af en læn­ge­re pe­ri­o­de uden regn.

I re­gions­ho­vedsta­den Kal­ko­ta i Vest­ben­ga­len bli­ver al­le hy­re­vog­ne uden air- con­di­tion der­for ta­get ud af drift i fem ti­mer midt på da­gen. Det sker ef­ter, at to chauf­fø­rer er om­kom­met som føl­ge af he­deslag.

Sær­ligt hårdt ramt er de sva­ge­ste de­le af be­folk­nin­gen. En del­stats­mi­ni­ster fra And­hra Pra­desh si­ger til In- di­an Express, at det sær­ligt er de æl­dre, ar­bej­der­ne, tig­ge­re og folk, der bor på ga­den, der buk­ker un­der for he­den.

Mons­un­regn på vej

Iføl­ge In­di­ens me­te­o­r­o­lo­gi­ske eks­per­ter fort­sæt­ter var­men med at væl­te ned over lan­det i mindst en uge end­nu.

Si­tu­a­tio­nen vil for­ment­lig bed­res med den snar­li­ge monsun- regn, der ple­jer at ram­me lan­dets sy­døst­li­ge eg­ne i den før­ste uge af ju­ni.

» Det er varmt. Og det vil for­bli­ve varmt. Folk skal bli­ve in­den­dø­re og drik­ke mas­ser af vand, « ly­der det fra en tals­mand fra In­di­ens me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut.

I en zoo­lo­gisk ha­ve i del­sta­ten Guja­rat gi­ver man dy­re­ne en hjæl­pen­de hånd i kam­pen mod var­men. Fug­le­bu­re­ne får spe­ci­el­le sol­sejl, sto­re kar med is bli­ver pla­ce­ret i bjør­ne­nes bu­re, mens ti­gre­ne får to gan­ge dag­ligt sva­len­de bru­se­ba­de, for­tæl­ler en dy­re­pas­ser til det in­di­ske nyheds­bu­reau, Press Trust of In­dia.

TIRS­DAG 26. MAJ 2015

.

Et be­søg ved et af­kø­len­de spring­vand bli­ver i New Del­hi fore­vi­get med en ’ sel­fie’. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.