430 ihjel ’’

BT - - NYHEDER - Tals­mand fra in­di­ens me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut

TIRS­DAG 26. MAJ 2015 ’ El Ni­no’ er et til­ba­ge­ven­den­de vej­r­fæ­no­men, der op­står i Stil­le­ha­vet. Nor­malt blæ­ser pas­satvin­den det var­me over­fla­de­vand med sig. Det sker at pas­satvin­den svæk­kes, og det lu­ne vand gli­der til­ba­ge. Der­med bli­ver me­ka­nis­men vendt om med sto­re kon­se­kven­ser. Tør­re om­rå­der får mas­ser af vand, mens reg­nen ude­bli­ver og ska­ber tør­ke og he­debøl­ge an­dre ste­der.. Sto­re he­debøl­ger: 2003, Eu­ro­pa: I juli og

Det er varmt, og det vil for­bli­ve varmt

au­gust bag­te var­men kon­ti­nen­tet i to uger, hvil­ket gik sær­ligt hårdt ud over de æl­dre i sær­ligt Frank­rig. I Portu­gal, Spa­ni­en og Ita­li­en hær­ge­de sko­v­bran­de. 2013, Ki­na: 10 per­so­ner om­kom i Shang­hai i det, der blev be­skre­vet som den vær­ste he­debøl­ge i ny­e­re ki­ne­sisk hi­sto­rie. 2013, USA: Ca­li­for­ni­en blev ramt af tem­pe­ra­tu­rer i ga­der­ne på op til 48 gra­der C, det re­sul­te­re­de i ad­skil­li­ge døds­fald og travlhed på ska­destu­er­ne.

Dren­ge le­ger og sva­ler sig i en dam i kæm­pe­by­en New Del­hi. Fo­to: AFP

Myn­dig­he­der­ne op­for­drer til at sø­ge skyg­ge midt på da­gen. Som her i by­en Hy­de­ra­bad, der og­så er hårdt ramt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.