Kul­tur Dan­ske su­pers

Shot­gun Re­vo­lu­tion er li­ge vendt hjem fra 22 kon­cer­ter i Ki­na, hvor 700 mil­li­o­ner kun­ne se et pro­gram med dem på tv

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

STJER­NEDRYS

På årets Skan­der­borg­festi­val skal den ro­ste dan­ske ro­ck­grup­pe Shot­gun Re­vo­lu­tion sta­dig spil­le på én af de min­dre sce­ner. Men un­der ban­dets ny­li­ge tur­né i kæm­pelan­det Ki­na kun­ne et pro­gram med grup­pen ses af over 700 mil­li­o­ner ki­ne­se­re på den stat­se­je­de tv- sta­tion CC- TV.

» Ja, tal­le­ne er helt van­vit­ti­ge, når man er i Ki­na, « si­ger Shot­gun Re­vo­lu­tions le­ad­gu­i­ta­rist, kom­po­nist og uof­fi­ci­el­le bu­si­nes­sma­na­ger Martin Frank.

» Når man bli­ver spil­let i lo­kal­ra­dio­en, dre­jer det sig om 30 mil­li­o­ner lyt­te­re. Og en min­dre lo­kal tv- sta­tion har må­ske ad­gang til 50 mil­li­o­ner se­e­re, « si­ger Martin.

’ Det var helt vildt’

Og når vi nu ta­ler om tal, så har Martin Frank og hans dan­ske ro­ck­rid­de­re net­op slå­et en­hver re­kord, når det dre­jer sig om tur­né i ver­dens mest fol­ke­ri­ge na­tion: 22 ki­ne­si­ske kon­cer­ter på lidt over én må­ned.

Og med til­stan­de, som den net­op hjemvend­te Martin, kun kan be­skri­ve som ’ be­at­les­ag­ti­ge’.

» Jeg ved godt, at vi ik­ke er The Be­at­les. Men det var helt vildt. Vi el­sker vo­res hjem­li­ge fans. Men når det gæl­der om at gå amok, så kan det dan­ske pu­bli­kum slet ik­ke føl­ge med. Jeg var i chok over de­res ev­ne til at la­de sig be­gej­stre. Ki­ne­ser­ne har ar­me­ne i vej­ret fra dét øje­blik, vi går på sce­nen, til dét øje­blik, vi er fær­di­ge - halvan­den ti­me se­ne­re. Og når vi så gi­ver au­to­gra­fer bag­ef­ter, så skub­ber grand­voks­ne mænd bå­de børn og gang- be­svæ­re­de til si­de for selv at kom­me tæt på. «

In­gen kø- kul­tur

Det sid­ste prø­ve­de Martin og de an­dre med­lem­mer af Shot­gun Re­vo­lu­tion at af­hjæl­pe ved at for­sik­re al­le om, at de nok skul­le kom­me til. Men det var svært at bry­de ind, når rock- eu­fori­en meld­te sig. skel­li­ge ar­bejds­til­la­del­ser i for­skel­li­ge re­gio­ner. Men vi har hel­dig­vis mas­ser af tå­l­mo­dig­hed, så det skal nok lyk­kes, « si­ger Martin.

Og det går da og­så fremad.

Se­ri­øs pro­fit i ven­te

Før­ste gang Shot­gun Re­vo­lu­tion var i Ki­na, spil­le­de de så­le­des på fle­re sto­re festi­va­ler. Men regn­ska­bet stod i rødt, da de vend­te hjem. Den­ne gang var ban­det spe­ci­elt in­vi­te­ret af de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der. De spil­le­de i luk­suri­ø­se ope­ra­hu­se, der let kan ham­le op med Hol­mens fan­ta­sti­ske mu­sik­fa­ci­li­te­ter. Ban­det var gæld­frit, da de den­ne gang kom hjem. Og næ­ste gang skal der nok kom­me se­ri­ø­se pen­ge i kas­sen.

» Ja, min for­ret­nings­mo­del er ik­ke al­tid li­ge po­pu­lær hjem­me hos fa­mi­li­en ( ko­ne og to børn, red.). Men jeg har en rig­tig god for­nem­mel­se med hen­syn til frem­ti­den. I Ki­na dre­jer det sig nem­lig om sponsor­kon­trak­ter. Og vi har gang i nog­le rig­tig spæn­den­de for­hand­lin­ger med bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le fir­ma­er, « si­ger Martin Frank, der ik­ke sid­der stil­le ret læn­ge ad gan­gen.

Sam­men med sin go­de ven Anders Bli­ch­feldt fra grup­pen Big Fat Sna­ke har han nem­lig gang i en lu­kra­tiv sangskri­ver­for­ret­ning, der for­sy­ner bå­de so­li­ster og an­dre kli­en­ter. Li­ge nu dre­jer det sig så­le­des om un­der­læg­nings­mu­sik til en ny roy­al TV2- spot. Martin har og­så sit eget lydstu­die. Snart går Shot­gun Re­vo­lu­tion i gang med sit tred­je stu­di­e­al­bum. Og så skal der og­så tur­ne­res i Dan­mark.

» Det er jo fan­ta­stisk med vo­res uden­land­ske even­tyr. Vi har og­så spil­let i USA og Af­g­ha­ni­stan. Men vo­res dan­ske hjem­me­pu­bli­kum har selv­føl­ge­lig al­tid en helt spe­ci­el plads i vo­res hjer­ter, « si­ger Martin Frank. Bar­ba­ra Mo­le­kos nye, skøn­ne al­bum udkommer ført om et par uger. Men du kan ro­ligt glæ­de dig. Det er kom­pe­tent og drøn­char­me­ren­de som­mer­mu­sik.

Ki­ne­si­ske fans af dansk rock står i kø for at få au­to­gra­fer af Shot­gun Re­vo­lu­tion ( her­over). På sce­nen fy­re­de grup­pen den af, for­an et be­gej­stret ki­ne­sisk pu­bli­kum ( th).

Fo­to: Laila Liu og Flem­m­ing Ras­mus­sen

Martin Frank og re­sten af Shot­gun Re­vo­lu­tion på sce­nen.

Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.