’’

BT - - KULTUR - Martin Frank, Shot­gun Re­vo­lu­tion

Når det gæl­der om at gå amok, så kan det dan­ske pu­bli­kum slet ik­ke føl­ge med. Jeg var i chok over de­res ev­ne til at la­de sig be­gej­stre

» Ki­ne­ser­ne er et fan­ta­stisk ro­ck­pu­bli­kum. Men de har ab­so­lut in­gen kø- kul­tur, « si­ger Martin, der sam­men med ban­det tog af sted til Ki­na 30. marts og igen stod i Ka­strup luft­havn 3. maj.

Nu for­sø­ger Martin og kom­pag­ni igen at væn­ne sig til tan­ken om de min­dre dan­ske for­hold - in­gen lo­kal­ra­dio med 30 mil­li­o­ner lyt­te­re. Men ba­re for­di ban­det er vendt hjem igen, er tan­ken om den sto­re Ki­na- re­vo­lu­tion ik­ke op­gi­vet.

» Vo­res ki­ne­si­ske ma­na­ger Laila er og­så im­po­ne­ret. Og hvis vi hav­de en ar­bejds­til­la­del­se, der strak­te sig over de næ­ste to år, kun­ne hun gø­re os til su­per­stjer­ner på to uger. Men det ki­ne­si­ske bu­reau­kra­ti kan væ­re tungt at dan­se med. Man skal ha­ve fle­re for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.