Stjer­ner i Ki­na

Mu­sikpira­ter hær­ger i Ki­na

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Hjem & Furious 7 Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Nu kø­rer an­den sæ­son på HBO Nor­dic. Ti­mo­t­hy Dalt­on og Eva Gre­en er fan­ta­sti­ske.

2. Ma­jor La­zer ft . MØ & DJ..

Le­an On

3. Ky­go Sto­le the show

Ki­nas mu­sik- og film­mar­ked vok­ser med ly­nets hast. Men uan­set hvor man­ge dvd’er el­ler cd’er den­ne ki­ne­si­ske pi­ge kø­ber i bu­tik­ken i Bei­jing, så tje­ner kunst­ner­ne ik­ke en øre. Det he­le er nem­lig pirat­ko­pi­er. Fo­to: Reu­ters

IN­GEN REG­NING

Ki­na har al­le­re­de over­ha­let USA som ver­dens stør­ste fi lm­mar­ked. Snart føl­ger mu­sik­ken eft er. Men på grund af om­fat­ten­de piratvirk­som­hed og ad­skil­li­ge for­mer for - lov­li­ge - strea­m­ing- tje­ne­ster, er pro­fi tten stærkt be­græn­set.

Så­le­des var op­ti­mis­men op­rin­de­ligt stor ved tan­ken om over en mil­li­ard ki­ne­si­ske ind­byg­ge­re, der nær­mest vil­le stå i kø for at kø­be in­ter­na­tio­nal mu­sik.

Med et væld af eff ek­ti­ve pirat­tje­ne­ster og lov­li­ge, men pro­fi tbe­græn­sen­de strea­m­ing tje­ne­ster, er de ki­ne­si­ske salgstal ik­ke im­po­ne­ren­de.

Fra 2013 til 2014 skrum­pe­de sal­get af fy­si­ske en­he­der som cd’er fra 3,6 mil­li­o­ner til 2,5 mil­li­o­ner. Den di­gi­ta­le ind­tægt steg kun be­græn­set fra det, der sva­rer til 650 mil­li­o­ner kro­ner, til 760 mil­li­o­ner kro­ner - ik­ke im­po­ne­ren­de for et gi­gant­mar­ked som Ki­nas.

» Ja, det er be­stemt ik­ke på cd- salg, man bli­ver rig i Ki­na. Det dre­jer sig om sponsor­kon­trak­ter. Men her er mu­lig­he­der­ne og­så rig­tig sto­re, « si­ger Martin Frank fra det dan­ske ro­ck­band Shot­gun Re­vo­lu­tion, der selv er i gang med at gø­re sig se­ri­øst gæl­den­de på det ki­ne­si­ske mu­sik­mar­ked.

Tje­ner mil­li­o­ner i Ki­na

Og det kan de to fran­ske Ki­na- stjer­ner Sop­hie Mar­ce­an og Pa­tri­ck Bu­rel skri­ve un­der på. De tje­ner nem­lig mil­li­o­ner i Ki­na. Og Pa­tri­ck Bu­rel, der li­ge­som Sop­hie Mar­ceau og­så er fi lm­stjer­ne, kan slet ik­ke få ar­me­ne ned af be­gej­string:

» Det ki­ne­si­ske pu­bli­kum er helt fan­ta­stisk. De er op­mærk­som­me, ve­l­op­drag­ne, og så el­sker de mu­sik, « si­ger Pa­tri­ck Bu­rel.

Men trods be­gej­strin­gen er mu­si­kom­sæt­nin­gen som sagt til at over­se. Og ud­over pirat- og strea­m­ingtje­ne­ster skyl­des det la­ve over­skud og­så et mar­ked, der er i alt for hur­tig ud­vik­ling.

Så­le­des er det ki­ne­si­ske roy­alty- sy­stem be­stemt ik­ke vel­fun­ge­ren­de. Hver gang en sang bli­ver spil­let i ra­dio­en, på re­stau­ran­ter el­ler bli­ver brugt i en re­k­la­me el­ler lig­nen­de, skul­le ar­ti­sten og kom­po­ni­sten te­o­re­tisk set tje­ne et lil­le, fast be­løb. Men det ki­ne­si­ske mar­ked er så gi­gan­tisk, at san­ge­ne oft est bru­ges og spil­les gan­ske gra­tis.

Shot­gun Re­vo­lu­tion for­an én af de­res eg­ne ki­ne­si­ske re­k­la­me­pla­ka­ter. Fo­to: Flem­m­ing Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.