Vi kig­ger på fug­le

BT - - TV - KOMEDIE 07: 30 16: 55 09: 45 15: 00 19: 00 22: 35 00: 35- 06: 00 13: 30 06: 00 11: 35 21: 00

Hvor­når har du sidst set en so­lid ko­me­di­e­fi lm, der hand­ler om at kig­ge på fug­le? Ko­me­di­en ” The Big Year” hand­ler om en kon­kur­ren­ce blandt tre or­ni­to­lo­ger spil­let af Owen Wil­son, Ja­ck Bla­ck og Ste­ve Martin. De er al­le tre mil­dest talt en­tu­si­a­ster udi fug­lekig­ge­ri, og de har øj­ne­ne stift ret­tet mod den pre­sti­ge­fyld­te ti­tel som ” Bir­der Of the Year”. Der­for ind­le­der trio­en en ind­byr­des kon­kur­ren­ce om, hvem der kan spot­te fl est for­skel­li­ge fug­lear­ter i lø­bet af et år. Den selvsik­re og stor­s­kry­den­de Stu er for­sva­ren­de me­ster, og Brad og Ken­ny for­sø- ger sig med et sam­ar­bej­de for at væl­te meste­ren af fug­le- tro­nen. Den ven­ska­be­li­ge og især li­den­ska­be­li­ge dyst fø­rer de tre mænd over kon­ti­nen­tet, fra var­me Fl­o­ri­da til kol­de Ala­ska. Un­der­vejs mø­der de fl ere hob­by­or­ni­to­lo­ger, der er li­ge så fa­na­ti­ske som dem selv. Hvem af de tre sco- rer så ” The Year” og bli­ver vin­der af kon­kur­ren­cen og for hvil­ken pris? Og hvad får man egent­lig ud af at vin­de en åre­lang kon­kur­ren­ce om at spot-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: te fl est fug­le? In­struk­tø­ren på ” The Big Year” er David Fran­kel, der er især er kendt som man­den bag ” The De­vil Wears Pra­da”. ( TV3+)

( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Edward Nor­ton. ( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957.

( T) Rum­rej­sen år 2001. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1968. ( T) Let på tå. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1953. ( T) To gan­ge let­sind. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1960. ( T) El­vis on Tour. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965.

( T) Kon­voj over Nor­dat­lan­ten. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1943. ( T) Juli­us Cæs­ar. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953. ( T) The Gang That Couldn’t Shoot Straight. Ame­ri­kansk komedie fra 1971. Om­stig­ning til Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1951.

Nat- tv.

Owen Wil­son, Ste­ve Martin og Ja­ck Bla­ck spil­ler tre or­ni­to­lo­ger, der kæm­per om at spot­te fug­len over dem al­le og der­med vin­de tit­len ” Bir­der Of the Year”.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.