BROEN BLI­VER BE­SLUT­TET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 28 år si­den 1987

LØVEN 22.07 - 22.08 Du fø­ler lidt, at du bli­ver pres­set fra fl ere si­der. Det er nu, du skal stå frem og si­ge din egen helt ær­li­ge me­ning, ko­ste hvad det vil. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du tror på dig selv og for­ny­er din hand­le­kraft , jo bed­re vil di­ne re­sul­ta­ter bli­ve. For­ny­el­ser er vej­en frem for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen står og ud­for­drer dit tegn. Det gi­ver dig en dag, hvor di­ne fø­lel­ser svin­ger fra den ene yder­lig­hed til den an­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er vig­tigt, at du i dag er 100 pct. ær­lig over­for dig selv og di­ne om­gi­vel­ser, især om­kring kær­lig­heds­li­vet og øko­no­mi. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Jo me­re du spre­der dig, jo me­re vil du mær­ke en uro og fru­stra­tion. Så det gæl­der om at sam­le di­ne tan­ker og ener­gi­er om­kring et en­kelt punkt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Di­ne fø­lel­ser svin­ger fra den ene yder­lig­hed til den an­den. Jo me­re du la­der det svin­ge og mær­ker eft er, jo bed­re vil du kun­ne mær­ke dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er kendt for at væ­re ven­ner­nes ven. I dag vil det gæl­de om det mod­sat­te, nem­lig at væ­re mod­ta­ge­lig over­for hjælp fra di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en lidt uro­lig dag, hvor du ik­ke rig­tig kan skel­ne mel­lem fan­ta­si og vir­ke­lig­hed. Det er en god dag til at væ­re kre­a­tiv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

31). ( Svær 58). ( Mid­del 7). ( Nem

- Fol­ke­tin­get ved­ta­ger loven om an­læg­gel­se af en fast for­bin­del­se over Sto­re­bælt. I ju­ni 1998 åb­ner mo­tor­vej­en over Sto­re­bælt.

Der var lan­ge kø­er på den læn­ge ven­te­de Sto­re­bælts­bro på åb­nings­da­gen i 1998. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.