’’

Jakob Poul­sen kald­te FCMs før­ste hjem­me­n­e­der­lag

BT - - BT SPORTEN - NED­T­UR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Jakob Poul­sen, FCM

Det er pis­seir­ri­te­ren­de. Vi er ramt på æren, Må­let var, at vi skul­le gå ube­sej­ret gen­nem sæ­so­nen

Så røg re­kor­den... og Her­nings svar på Fort Knox faldt.

FC Midtjyl­lands ny­kå­re­de dan­ske fod­bold­me­stre kom­mer al­li­ge­vel ik­ke til at skri­ve dansk fod­bold­hi­sto­rie med lut­ter sej­re i al­le sæ­so­nens 17 hjem­me­kam­pe. Eft er 15 sej­re på rad og ræk­ke røg de for øj­ne­ne af ik­ke fær­re end 11.353 fest­stem­te til­sku­e­re ind i et ne­der­lag på 2- 3 mod Brønd­by.

» Det er pis­seir­ri­te­ren­de. Vi er ramt på æren, Må­let var, at vi skul­le gå ube­sej­ret gen­nem sæ­so­nen, « sag­de midtjy­der­nes lands­holds­spil­ler Jakob Poul­sen eft er kam­pen og til­fø­je­de:

» Jeg for­står ik­ke, at vi ta­ber den­ne kamp. Vi var jo klart det bed­ste hold. Men spe­ci­elt i for­sva­ret var vi for gav­mil­de. «

Jakob Poul­sen af­vi­ste, at ne­der­la­get skyld­tes, at sid­ste uges guld­fest­lig­he­der var år­sa­gen til ned­t­u­ren.

» Det var i hvert fald ik­ke der­for, at vi tab­te. Kræft er hav­de vi nok af, og selv­om vi luk­ker tre mål ind, me­ner jeg, at vo­res præ­sta­tion er god­kendt, « sag­de Jakob Poul­sen og blev bak­ket op i sit syns­punkt af træ­ner Glen Rid­ders­holm.

» På nær re­sul­ta­tet fi k jeg set det, jeg på for­hånd hav­de sagt til spil­ler­ne, at jeg øn­ske­de. Ne­der­la­get skyl­des in­di­vi­du­el­le fejl, og at vi ik­ke går til pau­sen med en fø­ring er for mig dybt ufor­stå­e­ligt, « sag­de Glen Rid­ders­holm.

FCM for­stær­ker sig

Før kam­pen blev det af­slø­ret, at FC Midtjyl­land fra næ­ste sæ­sons be­gyn­del­se bli­ver for­stær­ket med for­svars­spil­le­ren Ki­an Han­sen, der ef- ter en en­kel sæ­son i fran­ske Nan­tes ven­der til­ba­ge til dansk fod­bold.

» Det er en frem­ra­gen­de in­ve­ste­ring. Ki­an bli­ver et stort ak­tiv for os, « sag­de an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak.

FCMs be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, kun­ne eft er kam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.