ETS 10 BED­STE

BT - - SUPER LIGA - Martin Spel­mann, OB Thomas Dela­ney, FC Kø­ben­havn Mads Hvil­som, Ho­bro IK Tim Sparv, FC Midtjyl­land

OB HAR HAFT

FC KØ­BEN­HAVNS AN­FØ­RER SU­PER­LIGA- TOP­SCO­RE­REN FRA DELTIDSMANDSKABET

DEN FIN­SKE OP­RYD­DER

et for­ry­gen­de for­år, og fyn­bo­er­ne har spil­let sig langt væk fra nedryk­nings­stre­gen og kun tabt en af de sid­ste syv kam­pe. Martin Spel­mann har som al­tid vist fl ek­si­bi­li­tet og spil­let på for­skel­li­ge plad­ser med suc­ces. Er OBs del­te top­sco­rer med fem mål. Har for­talt til BT, at han ger­ne vil til ud­lan­det nu.

Ho­bro er næp­pe i Su­per­liga­en eft er som­mer­fe­ri­en. Bel­gi­ske og ty ske klub­ber sy­ner Mads Hvil­som, som med syv kas­ser i for­å­ret har lagt sig i front af top­sco­rer­li­sten sam­men med Martin Pu­sic og Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen bag sig.

er oft e ’ usyn­lig’ i kam­pe­ne, men hans be­ty dning for FC Midtjyl­land må ik­ke un­der­vur­de­res. Har væ­ret en for­ud­sæt­ning for, at de off en­si­ve kræft er har kun­net af­gø­re kam­pe­ne. Fyl­der rig­tig godt på død­bol­de bå­de off en­sivt og de­fen­sivt.

er i det­te for­år gå­et for­re­st og har ud­vik­let sig til en pro­fi l i Su­per­liga­en. I 2015 har han og­så vist det go­de ho­ved­spil, han be­sid­der. Fik sin blot an­den land­skamp i ven­skabsland­skam­pen mod USA i marts og er og­så i lands­hold­strup­pen mod Ru­mæ­ni­en og Ser­bi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.