SÅ­DAN BLI­VE

BT - - SUPER LIGA - Idskov@ spor­ten. dk

TIRS­DAG 26. MAJ 2015 Hvad skal der hen­tes i som­mer­pau­sen?

» Jeg har få­et at vi­de af vo­res øver­ste le­del­se, at bli­ver der solgt ud af den nu­væ­ren­de første­hold­strup, skal vi ha­ve købt til­sva­ren­de ind. Det løft e kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at der bli­ver æn­dret på. Men al­le­re­de nu har vi jo væ­ret ak­ti­ve på mar­ke­det. Mens Da­ni­el Roy­er er hen­tet i Au­stria Wi­en, kom­mer Ki­an Han­sen fra Nan­tes. Det er to spæn­den­de spil­le­re, som jeg for­ven­ter mig me­get af. Nog­le tror må­ske, at Ki­an er hen­tet, for­di vi pøn­ser på at sæl­ge Erik Svi­at­chen­ko. Men så­dan for­hol­der tin­ge­ne sig ik­ke. I næ­ste sæ­son får vi brug for al­le i Su­per­liga­en, po­kal­tur­ne­rin­gen og Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen. «

Hvor­dan ser du næ­ste års top­strid i Su­per­liga­en?

» Mon ik­ke vi kom­mer til at kæm­pe med FC Kø­ben­havn og Brønd­by om guld­me­dal­jer­ne. Men Su­per­liga­en i næ­ste sæ­son bli­ver for­ment­lig li­ge så jævn­byr­dig som i den­ne. Jeg kan sag­tens se bå­de AaB, Ran­ders og FC Nord­s­jæl­land spil­le med om me­dal­jer­ne, hvis al­ting fl asker sig for dem. « Hvad kan æn­dre styr­ke­for­hol­det? » På det øko­no­mi­ske plan er FC Kø­ben­havn et skridt for­an os. Kø­ber de rig­tigt ind, får vi an­dre det svært. Men jeg er nu ik­ke be­kym­ret. Vi har så man­ge kva­li­te­ter her i FC Midtjyl­land, at vi nok skal få byg­get et slag­kraft igt mand­skab op igen. «

Hvor ser du jer i ta­bel­len eft er næ­ste sæ­son?

» Må­let er helt sik­kert en pla­ce­ring i top tre. Det er re­a­li­stisk. Men for­di vi skal spil­le Eu­ro­pa Cup til eft er­å­ret, må vi indstil­le os på, at vi næp­pe ero­brer li­ge så man­ge po­int i næ­ste sæ­son som i den­ne. De man­ge ek­stra kam­pe og lan­ge rej­ser vil sli­de på spil­ler­ne så­vel fy­sisk som psy­kisk. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.