ER

BT - - SUPER LIGA - Idskov@ spor­ten. dk jo­hp@ spor­ten. dk

TTIIRRSSDDAAGG 2 26.6 M. MA­JA 2J0 210515 Hvad skal der hen­tes i som­mer­pau­sen?

» Det er vo­res sport­s­di­rek­tør Per Ruds bord. Så al snak om­kring det, stil­ler jeg vi­de­re til ham. Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg i hvert fald har ét øn­ske: Giv mig Te­emu Puk­ki ( le­jet an­gri­ber, red.). Hans po­ten­ti­a­le er stort, og ham kan vi godt bru­ge. Men her og nu er der in­gen afk la­ring om, hvor­vidt Cel­tic vil lø­se ham fra hans nu­væ­ren­de kon­trakt. «

Hvor­dan ser du næ­ste års top­strid i Su­per­liga­en?

» FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn er en smu­le læn­ge­re frem­me, hvad an­går kon­ti­nu­i­tet end os. Men der­med har jeg ik­ke sagt, at vi er uden chan­ce for at ud­for­dre dem. Vo­res mis­sion her og nu er, at fl yt­te os på al­le pa­ra­me­tre. Spil­le­mæs­sigt. Trup­mæs­sigt. Og træ­nings­mæs­sigt. Men jeg sy­nes, at vi er godt på vej. Eft er et jævnt eft er­år har vi især i for­å­ret be­væ­get os i den rig­ti­ge ret­ning ud­vikings­mæs­sigt. Jeg sy­nes, at det teg­ner spæn­den­de og ud­for­dren­de for os. « Hvad kan æn­dre styr­ke­for­hol­det? » Vi tror på det, vi er i gang med. Li­ge­som FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn kan vi for tred­je sæ­son i træk møn­stre sam­me stab om­kring hol­det. Det gi­ver ro på tin­ge­ne og mu­lig­hed for at ud­vik­le sig. «

Hvor ser du jer i ta­bel­len eft er næ­ste sæ­son?

» Den of­fi ci­el­le ud­mel­ding hed­der en pla­ce­ring i top tre. Vi må er­ken­de, at det bli­ver svært at vin­de mester­ska­bet. Som sagt er de to an­dre klub­ber et nøk læn­ge­re frem­me end os Men en me­dal­je vil og­så væ­re fi n. Jeg ga­ran­te­rer dog in­tet. Kam­pen om me­dal­jer­ne vil og­så i næ­ste sæ­son bli­ve tæt. Mon ik­ke Ran­ders og AaB har am­bi­tio­ner om at spil­le med i top­pen. Det tror jeg. « Hvad skal der hen­tes i som­mer­pau­sen?

» Vi skal ha­ve et par spil­le­re med off en­si­ve kom­pe­ten­cer. Men vi kan ik­ke stå med for stor en trup. Vi har spil­le­re, der kom­mer til­ba­ge om må­ske to, tre og fem må­ne­der. Dem skal der væ­re plads til, men sam­ti­dig er vi nødt til at ha­ve x an­tal spil­le­re klar til star­ten. Hvis du ta­ger vo­res to star­ter på Su­per­liga­en de to se­ne­ste sæ­so­ner, har vi væ­ret væl­dig dår­li­ge. Så vi skal ha­ve et hold klar fra start. « Hvor­dan ser du næ­ste års top­strid? » Som ud­gangs­punkt tror jeg, det hand­ler om FC Midtjyl­land, Brønd­by og os. Men man skal al­drig si­ge al­drig. Ran­ders holdt læn­ge i år, og OB har en mas­se spæn­den­de spil­le­re og får en ny træ­ner, som helt sik­kert kom­mer til at brin­ge ny gejst. Og Aal­borg ved du al­drig, hvor du har. « Hvad kan æn­dre styr­ke­for­hol­det? » Eft er sy­ven­de spil­ler­un­de, hvor vi hav­de ot­te po­int, og de ( FCM) hav­de over ty­ve ( FC Midtjyl­land hav­de 18 po­int eft er syv kam­pe ( red.), så sy­nes jeg, det har væ­ret stort set jævnt mel­lem dem og os. « Men de har vel sta­dig væ­ret stær­ke­st ... » Jeg sy­nes ik­ke, de har væ­ret me­get stær­ke­re end os. Hav­de vi spil­let uaf­gjort mod dem, tror jeg, vi hav­de haft stort set li­ge man­ge po­int. Det er lidt som om, me­di­er­ne si­ger ’ hal­le­luja Midtjyl­land’. Der kom­mer en hver­dag.

Men vi skal bli­ve bed­re til at sco­re de nem­me mål. Fle­re spil­le­re må se på op­ga­ven at sco­re mål. Vi må ha­ve fl ere, som vir­ke­lig VIL sco­re mål og la­ve as­sists. Det har vi brug for. «

Hvor ser du jer i ta­bel­len eft er næ­ste sæ­son?

» Som jeg he­le ti­den har sagt, tæl­ler det kun at vin­de. Vi vil prø­ve næ­ste år, og jeg har en god for­nem­mel­se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.