Trio­en er kom­met for at bli­ve

BT - - SUPER LIGA -

HER ER EN på­stand: den trio, der li­ge nu er pla­ce­ret på de tre øver­ste plad­ser, kom­mer til at do­mi­ne­re top­pen de næ­ste man­ge år. Det for­ud­sæt­ter ba­re, at rig­mæn­de­ne i Brønd­by og FC Midtjyl­land bli­ver ved med at ska­be de øko­no­mi­ske for­ud­sæt­nin­ger. ER DET TIL­FÆL­DET, bli­ver det sta­dig van­ske­li­ge­re at se, hvem der skal ud­for­dre de tre top­hold i dansk fod­bold. Med de fi nan­si­el­le for­ud­sæt­nin­ger, der er til­ste­de i den trio, som li­ge nu sid­der på me­dal­je­plad­ser­ne i Su­per­liga­en, vil man til sta­dig­hed kun­ne hen­te spil­le­re, kon­kur­ren­ter­ne li­ge un­der kun kan mis­un­de. Man går eft er etab­le­re­de spil­le­re i de om­kring­lig­gen­de liga­er, og­så liga­er, der er bed­re end den dan­ske, og det vil alt an­det li­ge ma­ni­feste­re sig i et sta­digt stør­re gab mel­lem de bed­ste og de næst­bed­ste. SER MAN PÅ klub­ber som AaB og OB vil der her væ­re ta­le som trup­per, der skal gen­nem en stør­re op­ryd­ning, hvil­ket vil sæt­te si­ne spor. Ran­ders kan man ik­ke for­ven­te yder­li­ge­re af, og FC Nord­s­jæl­land vi­ser in­gen tegn på at gø­re me­re væ­sen af sig frem­over. Så det lig­ner igen til næ­ste år en kamp mel­lem de tre øver­ste, og den kamp bli­ver ef­ter alt at døm­me langt me­re tæt end til­fæl­det var i den­ne sæ­son. FC Kø­ben­havn har byg­get på i he­le for­å­ret og jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at der bli­ver sam­me ind­kø­rings­pro­ble­mer fra sæ­so­nens be­gyn­del­se, hvil­ket blev dy­re­bart. Her vil man kom­me blæ­sen­de, for det er ju­ste­rin­ger, der er på­kræ­vet i FCK- trup­pen med en an­gri­ber som det mest pres­se­ren­de punkt. FC Midtjyl­land har al­le­re­de vist, at man er vil­lig til at hand­le. Og hand­le dyrt. Beg­ge klub­ber har den for­del, at spil­lestil og - for­stå­el­se er på plads, så det lig­ner et mester­skabs­op­gør mel­lem de to. Brønd­by har, trods en sti­gen­de form­kur­ve, lidt læn­ge­re op i min op­tik. MEN TI­DEN, HVOR alt klap­per for en out­si­der, er - om ik­ke for­bi - så langt me­re us­and­syn­lig. Der er gan­ske en­kelt fl ere top­trim­me­de klub­ber med øko­no­mi­ske mus­k­ler af be­trag­te­lig stør­rel­se, der skal kol­lap­se for at et fast­tøm­ret kol­lek­tiv med kon­ti­nu­i­tet som driv­kraft skal gå for­bi. Det kun­ne gå, da FC Kø­ben­havn var alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit, men nu, hvor den fa­vo­rit­vær­dig­hed må de­les med FC Midtjyl­land, og Brønd­by skal ha­ve rol­len som re­el ud­for­drer, ja, så vir­ker det ik­ke ret tro­vær­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.