AGFs man­ge ud­for­drin­ger

BT - - SUPER LIGA - Fo­to: Axel Schütt

MENS SU­PER­LIGA­EN TRIL­LER af­sted mod af­slut­nin­gen, fi k vi i går den sid­ste af de to op­ryk­ke­re på plads. Vi­borg har for længst sat sig på den øver­ste plads, og symp­to­ma­tisk nok fi k AGF hjælp fra an­dre, da de­res til­ba­ge­ven­den til den bed­ste ræk­ke blev sik­ret.

Vi­borg og AGF kom­mer op eft er kun et år i den næst­bed­ste ræk­ke, og beg­ge hold har Su­per­liga­for­mat, ram­mer og for­ud­sæt­nin­ger, der lig­ger så langt over kon­kur­ren­ter­ne, at det hav­de væ­ret en fi asko, hvis de to ik­ke var kom­met op.

Vi­borg har vist sta­bi­li­tet fra først til sidst, mens det har væ­ret langt me­re usik­kert, hvad AGF har præ­ste­ret. Fak­tisk i en grad, så jeg ik­ke ser, at AGF er pa­rat til Su­per­liga­en.

Godt nok slut­te­de man for­nuft igt af i eft er­å­ret, hvor sej­re i de sid­ste fi re kam­pe be­tød, at der trods alt var kon­takt med top­pen, eft er en el­lers ka­ta­stro­fal be­gyn­del­se. Her­eft er har man så for­må­et at ska­be en re­sul­tat­mæs­sig sta­bi­li­tet, og så har man lukre­ret på an­dres mang­len­de re­sul­ta­ter. For fak­tum er, at i den kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion, AGF be­fandt sig i, er det ik­ke hol­dets egen su­veræ­ni­tet, der har væ­ret ud­slags­gi­ven­de, men der­i­mod sub­top­pens rin­ge ni­veau - og her tæn­ker jeg især på Lyng­bys for­fær­de­li­ge re­sul­ta­ter i for­å­ret. JEG VIL GER­NE un­der­stre­ge, at jeg sy­nes, det er helt på sin plads, at lan­dets næst­stør­ste by er re­præ­sen­te­ret i Su­per­liga­en, men man er ba­re nødt til at præ­ste­re for at væ­re der. In­tet er gi­vet - hel­ler ik­ke, at Aar­hus har et hold i Su­per­liga­en. Der skal væ­re sub­stans bag, og den ser jeg da og­så tegn på. Men jeg må si­ge, at vej­en til Su­per­liga­en har væ­ret så vak­len­de, at jeg for­ud­ser nog­le pro­ble­mer. AGF har haft gi­gan­ti­ske pro­fi ler i 1. di­vi­sion, men hi­sto­rik­ken har ik­ke vist sam­me ni­veau i Su­per­liga­en. Man kun­ne med ret­te for­ven­te, at med de res­sour­cer, som AGF har til rå­dig­hed, vil­le trup­pen væ­re me­re do­mi­ne­ren­de. Jeg sy­nes hel­ler ik­ke, der er teg­ning til, at man kan gø­re sig gæl­den­de i Su­per­liga­en for al­vor.

Det har væ­ret på­fal­den­de, at AGF har haft svært ved at vin­de, hvil­ket har ko­stet po­int mod en stor del af hol­de­ne i 1. di­vi­sion. De kam­pe, man har vun­det, har ik­ke væ­ret på bag­grund af et kon­cept, der fun­ge­rer, men nær­me­re som føl­ge af en ræk­ke off en­si­ve kræft er, der kun­ne af­gø­re kam­pe på egen hånd og mod­stan­der­nes mang­len­de ev­ne til at om­sæt­te de man­ge chan­cer, som AGF har gi­vet væk. De spil­le­re, som AGF har kun­net sæt­te ind i en kamp, vil­le væ­re me­ga­stjer­ner i al­le an­dre klub­ber i 1. di­vi­sion. Langt de fl este af kon­kur­ren­ter­ne har skift et stort set ukend­te spil­le­re ind, hvil­ket be­ty­der, at man fra kam­pens be­gyn­del­se på pa­pi­ret har kun­ne over­mat­che al­le kon­kur­ren­ter - og at det styr­ke­for­hold kun er ble­vet ud­byg­get i takt med, at kam­pe­ne er skre­det frem. NA­TUR­LIG­VIS SKAL AGF for­stær­ke sig in­den den kom­men­de sæ­son, men sa­gen er, at man al­le­re­de har væ­ret igen­nem en stør­re ud­skift ning - alt­så er der og­så hen­tet man­ge spil­le­re. Og man må gå ud fra, at de spil­le­re, der er hen­tet, er re­k­rut­te­ret ud fra, at de skal kun­ne be­gå sig i Su­per­liga­en. Her vil jeg til­la­de mig at stil­le en ræk­ke spørgs­måls­tegn ved de sig­nin­ger, klub­ben har fo­re­ta­get.

Hel­gi Da­ni­els­son, David Cor­tes, Dar­nel Si­tu, Ni­co­lai Jo­han­ne­sen og Mor­ten Nord­s­trand er kom­met til, men har væ­ret or­di­næ­re i 1. di­vi­sion - og alt­så langt fra vist, at de har kva­li­tet til Su­per­liga­en. Da­ni­el Christensen er hen­tet som er­stat­ning for Mikkel Kir­ke­skov, men jeg er ik­ke sik­ker på, at det re­elt er en for­stærk­ning.

Ma­te Vatsadze har tid­li­ge­re spil­let Su­per­liga og har i den­ne sæ­son vist, at han kan kom­me til man­ge chan­cer og sco­re man­ge mål, men han har ik­ke haft sam­me træf­sik­ker­hed i den bed­ste liga. Kim Aa­bech har væ­ret af­gø­ren­de for, at AGF har vun­det en ræk­ke jævn­byr­di­ge kam­pe, men har ik­ke glim­ret i Su­per­liga­en, selv om han har haft man­ge mu­lig­he­der. Li­ge så af­gø­ren­de han har væ­ret i fl ere kam­pe i 1. di­vi­sion, li­ge så tam har han og­så væ­ret i en ræk­ke an­dre op­gør. Kim Aa­bech har da ni­veau til den bed­ste ræk­ke, men det har han og­så haft tid­li­ge­re, uden det har væ­ret en ud­slags­gi­ven­de for­skel. JEG VIL GER­NE på­pe­ge, at det var godt set at la­de Jens Jøns­son gå ind på stop­per­po­si­tio­nen, for­di det be­tød, at man fi k brem­set en ræk­ke af de frilø­be­re, man gav alt for man­ge af - han kun­ne gan­ske en­kelt lø­be dem op. Det var på man­ge må­der af­gø­ren­de for, at AGFs spil ik­ke re­sul­te­re­de i fl ere ind­kas­se­re­de mål, og Jens Jøns­son har Su­per­lig­a­spids­kom­ten­cer, hvil­ket na­tur­lig­vis og­så er gæl­den­de for Step­han Pe­der­sen og St­eff en Ras­mus­sen, der sam­men med Vatsadze og Aa­bech har be­sid­det de mat­ch­af­gø­ren­de kom­pe­ten­cer, der har vist sig me­re af­gø­ren­de end det kon­cept, som Mor­ten Wieg­hort selv­føl­ge­lig hav­de hå­bet var me­re på plads på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Jeg ser dog sta­dig AGF som et hold, der kan væ­re bed­re end Vi­borg, Søn­derjy­ske, Es­b­jerg i den nu­væ­ren­de til­stand el­ler FC Vestsjæl­land, der sta­dig har en over­le­vel­ses­mu­lig­hed - og kom­bi­ne­rer man det med en kom­men­de tur­ne­rings­struk­tur, der be­ty­der, at kun den la­ve­st­pla­ce­re­de klub kom­mer i pro­ble­mer, så er der po­ten­ti­a­le i klub­ben.

Jens Jøns­son ( nu­mer to fra ven­stre) har væ­ret en ef­fek­tiv stop­per, men AGF har brug for for­stærk­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.